ประชุมตรวจสอบพัสดุประจำปี

เตรียมความพร้อมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566

        วันที่ 14 กันยายน 2566  งานคลังพัสดุ เชิญผู้แทนหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี หรือเป็นผู้ประสานงานเรื่องการตรวจสอบพัสดุประจำปีของหน่วยงาน   ประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566  
        การประชุมดังกล่าว นายปิยวัชน์ คงอินทร์  หัวหน้าส่วนพัสดุ เป็นประธานการประชุม   นายปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์ เป็นวิทยากรบรรยาย  โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 53 ท่าน  มีการสาธิตการใช้งานระบบตรวจนับพัสดุและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมและส่วนพัสดุ โดยการประชุมสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี
ประมวลภาพ