อบรมการใช้งาน RFID

อบรมการใช้งานเครื่องอ่าน RFID แก่หน่วยงานนำร่อง

ด้วยงานคลังพัสดุ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำระบบ RFID มาใช้ในการควบคุมและตรวจสอบพัสดุประจำปี  โดยมีหน่วยงานนำร่องได้แก่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการการศึกษา และศูนย์การแพทย์ฯ

ในวันที่ 20 กันยายน 2566  งานคลังพัสดุ  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและบริษัทผู้พัฒนาระบบ อบรมวิธีการใช้งานเครื่องอ่าน RFID แก่หน่วยงานนำร่องดังกล่าว

ประมวลภาพ