RFID

ฝึกอบรมระบบบริหารจัดการพัสดุด้วยเทคโนโลยี RFID (Asset Management System)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ทำสัญญาซื้อขายระบบบริหารจัดการพัสดุด้วยเทคโนโลยี RFID กับบริษัท เทรซออน จำกัด ตามสัญญาเลขที่ 121/2564  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2564 นั้น
 

เนื่องจากระบบบริหารจัดการพัสดุด้วยเทคโนโลยี RFID (Asset Management System) เป็นระบบที่นำมาใช้ในการควบคุมและบริหารจัดการพัสดุ เช่น การโอนย้ายพัสดุ การซ่อมแซมพัสดุ การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ จึงจำเป็นต้องอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมและบริหารพัสดุของหน่วยงาน เช่น ผู้ดูแลพัสดุประจำหน่วยงาน  คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี  ผู้ใช้งานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับระบบงานพัสดุ ฯลฯ      ส่วนพัสดุจึงขอให้ท่านแจ้งพนักงานในหน่วยงานเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการพัสดุด้วยเทคโนโลยี RFID (Asset Management System) ในรูปแบบอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

Meeting ID:920 3541 7348       Passcode : 344989

ระหว่างวันที่ 22 – 26  พฤศจิกายน 2564  โดยท่านสามารถเลือกช่วงเวลาที่สะดวกเข้าร่วมอบรมตามกำหนดการวันและเวลาดังรายละเอียดในตาราง
วันที่อบรม 09.00 -11.30 น. 13.00 – 15.30 น.
วันจันทร์ที่  22  พฤศจิกายน  2564 รอบที่ 1 รอบที่ 2
วันอังคารที่ 23  พฤศจิกายน  2564 รอบที่ 3 รอบที่ 4
วันพุธที่ 24  พฤศจิกายน  2564 รอบที่ 5 รอบที่ 6
วันพฤหัสบดีที่ 25  พฤศจิกายน  2564 รอบที่ 7 รอบที่ 8
วันศุกร์ที่ 26  พฤศจิกายน  2564 รอบที่ 9 รอบที่ 10
หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่
นางสาววรรณา   มัคราช  โทรศัพท์ 73779
นางวิภาพร  พลหาญ  โทรศัพท์ 73780