ระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ

ระบบบริหารจัดการพัสดุ (Asset Management System)

เพื่อให้การควบคุมและบริหารจัดการพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย  มีฐานข้อมูลพัสดุในระบบ MIS  ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หน่วยงานสามารถตรวจสอบฐานข้อมูลพัสดุได้ตลอดเวลา เกิดความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบพัสดุประจำปี

ส่วนพัสดุได้จัดทำ “ระบบบริหารจัดการพัสดุ (Asset Management System)” มาใช้บริหารจัดการระบบงานของงานคลังพัสดุ  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลพัสดุในทะเบียนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ระบบ MIS) ซึ่งประกอบด้วยงานครุภัณฑ์ งานตรวจสอบพัสดุประจำปี  งานโอนย้ายพัสดุ  งานซ่อมแซมพัสดุ และงานจำหน่ายพัสดุ โดยนำเทคโนโลยีบนมือถือ (ระบบ Android และ IOS) มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และจะพัฒนานำระบบ RFID มาใช้ในอนาคต

หน่วยงานสามารถเข้าใช้งานได้ที่   https://asset.wu.ac.th/login
หรือ
URL: https://asset.wu.ac.th/ หรือระบบ Intranet/ระบบสารสนเทศ/ระบบบริหารจัดการพัสดุ 

 

DOWNLOAD : เอกสารประกอบ
1.  คู่มือการใช้งานระบบจำหน่ายพัสดุ
     Flow ระบบบริหารจัดการงานจำหน่ายพัสดุ
2. คู่มือการใช้งานระบบซ่อมแซมพัสดุ
    Flow ระบบบริหารจัดการงานซ่อมแซมพัสดุ
3. คู่มือการใช้งานระบบโอนย้ายพัสดุ
    Flow ระบบบริหารจัดการงานโอนย้ายพัสดุ
4. คู่มือการใช้งาน ระบบตรวจนับครุภัณฑ์

5. คู่มือการใช้งาน ระบบรายงานการตรวจนับครุภัณฑ์

 

สอบถามข้อมูล :————————–
นางสาววรรณา  มัคราช   โทรศัพท์  73779
นางวิภาพร  พลหาญ  โทรศัพท์  73780