WU.Blog

การสร้างและการเขียน BLOG เพื่อการจัดการความรู้และ SEO

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565  ระหว่างเวลา 10.00 – 16.30 น.  ตัวแทนส่วนพัสดุเข้าอบรมการสร้างและการเขียน BLOG เพื่อการจัดการความรู้และ SEO   ซึ่งจัดโดยการร่วมกันของ 3 หน่วยงานได้แก่ส่วนสื่อสารองค์กร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

การอบรมสร้างและการเขียน BLOG เพื่อการจัดการความรู้และ SEO  เป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้เปอร์เซ็นต์ของการจัดอันดับ SEO ของมหาวิทยาลัยอยู่ในลำดับที่ดีขึ้น  อีกทั้ง WU.Blog ยังเป็นอีกกลไกหรือเครื่องมือหนึ่งของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย