ตรวจประเมิน Self Audit ครั้งที่ 2

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30  ส่วนพัสดุตรวจประเมิน 5ส   Self Audit ครั้งที่ 2
ในการตรวจประเมินครั้งนี้เป็นการตรวจตามปฏิทินประเมินของมหาวิทยาลัย   และเพื่อตรวจการแก้ไขจุดข้อบกพร่องจากการประเมินครั้งที่ 1 ด้วย