สถาปนามวล.

สถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 30

30 ปีครบรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ในช่วงเช้ามหาวิทยาลัยจัดพิธีทำบุญตักบาตร มีพิธีขอดุอาร์ของศาสนาอิสลาม และการอธิษฐานพรของศาสนาคริสต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และในช่วงบ่ายมีพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมเชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาสครบรอบปีทีี่ ๓๐ แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์