Home / กิจกรรม 5ส Happy

กิจกรรม 5ส Happy

ส่วนพัสดุได้รับผลการตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 2/2562 5 คะแนน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562  คณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้มีการประชุมแจ้งผลการตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 2/2562 ————————————– ส่วนพัสดุได้รับผลการตรวจ  5 คะแนน ————————————–  

Read More »

แกนนำพัสดุ ศึกษาดูงาน 5ส ประจำปี 2562

แกนนำส่วนพัสดุ ร่วมกับแกนนำจากหน่วยงานต่างๆ ศึกษาดูงาน 5ส ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)  ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2562  

Read More »

ส่วนพัสดุจัดอบรม 5ส พื้นฐาน

ณ วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ส่วนพัสดุจัดกิจกรรม 5ส พื้นฐานเพื่อปูพื้นฐานให้พนักงานทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับ 5ส แบบมืออาชีพ

Read More »

ตรวจ 5ส ภายในหน่วยงาน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนพัสดุตรวจ 5ส ภายในหน่วยงาน และเตรียมความพร้อมสำหรับรับการตรวจจากคณะกรรมการกลางของมหาวิทยาลัยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

Read More »

กิจกรรม Big cleaning day

วันที่ 21   พฤศจิกายน 2561  ส่วนพัสดุเข้าร่วมกิจกรรม Big cleaning day   ณ โถงกลาง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

Read More »

รางวัล 5ส ประจำปี 2561

ส่วนพัสดุผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน 5ส ประจำปี 2561  “ระดับดีเยี่ยม”  และได้รับรางวัล “มาตรฐานบอร์ด 5ส ดีเด่น” อีกรางวัลหนึ่งด้วย    

Read More »