เกียรติบัตร ดีเยี่ยม

กิจกรรม “Show & Share Best Practices 5ส Green”

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564   ระหว่างเวลา 13.00 – 15.30 น.   ณ ห้องประชุมเขาหลวง  ชั้น 2  อาคารสหกิจศึกษา  คณะกรรมการกลาง 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกำหนดจัดกิจกรรม “Show & Share Best Practices 5ส Green” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการด้าน 5ส ที่โดดเด่น และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้าน 5ส ของมหาวิทยาลัย
ในการนี้ ส่วนพัสดุได้ร่วมรับมอบป้ายรางวัลระดับ “ดีเยี่ยม”  หน่วยงานหนึ่งด้วย  ขอบคุณคณะกรรมการ 5ส Green และทีมงาน มา ณ โอกาสนี้

เกียรติบัตร ดีเยี่ยม
เกียรติบัตร ดีเยี่ยม