ภาพประกอบ

Big Cleaning Day

ส่วนพัสดุร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day
พื้นที่ใหม่ชั่วคราว ณ ชั้น 9 อาคาร D  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ