Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566    ส่วนพัสดุร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day  ซึ่งเป็นครั้งแรกของปีงบประมาณ 2566
พื้นที่ใหม่ชั่วคราว ณ ชั้น 9 อาคาร D  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ