ส่วนพัสดุรับการตรวจ 5ส

รับการตรวจประเมิน 5ส Green ส่วนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565   คณะกรรมการตรวจประเมิน 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กลุ่ม 11  เข้าตรวจประเมินส่วนพัสดุ  ระหว่างเวลา 14.15 – 14.55  น.

คณะกรรมการ

 

ในการนี้ นางอารี บริพันธ์ เลขานุการ 5ส Green ส่วนพัสดุนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรม 5ส  แก่คณะกรรมการผ่านบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ 5ส Green ส่วนพัสดุ  และชาวพัสดุนำชมตรวจพื้นที่ห้องทำงานรวมถึงบริเวณด้านนอกที่รับผิดชอบ   ระหว่างการตรวจ คณะกรรมการได้กล่าวชื่นชมว่า  “ส่วนพัสดุมีความเป็นทีม  ปฏิบัติ 5ส จนเป็นนิสัย มีความพร้อมสำหรับรับการตรวจประเมินเนื่องจากทุกๆวัน ทำ 5ส จนเป็นนิสัยทำให้ไม่รู้สึกเป็นภาระและมีความสุขกับการทำจริงๆ” 

ชาวพัสดุทุกคนขอน้อมรับด้วยความขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ประมวลภาพ