5ส Green ส่วนพัสดุ

ผลการตรวจประเมิน 5ส ประจำปี 2564
5.00 คะแนน 

โดยคณะกรรมการตรวจประเมินกลุ่มที่ 9
(1) ว่าที่ ร.ต.ดร.จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์  ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
(2) นายสุขุม ศรีสมบัติ    ศูนย์บริการวิชาการ
(3) นายสมปอง เรืองประเสริฐ    ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
(4) อาจารย์ปิยนุช ขุนสวัสดิ์   สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
(5) นางปารมี รุ่งนิรันดรกุล      ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
(6) ว่าที่ ร.ต.(หญิง) เพ็ญนภา วัยเวก     อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์


ขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินทุกท่าน

Facebook Comments Box