5ส Green ส่วนพัสดุ

นโยบาย 5ส Green มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นำมาตรฐาน 5ส     มาใช้ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย          เป็นระเบียบเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการมุ่งไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงตลอด 3 ปีที่ผ่านมาการขับเคลื่อน 5ส เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทุกหน่วยงาน    ทำให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีมาตรฐานกลาง 5ส ของมหาวิทยาลัยเองและมีมาตรฐานพื้นที่สำหรับพื้นที่เฉพาะ ผลแห่งการดำเนินงาน 5ส อย่างต่อเนื่องทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองมาตรฐาน 5ส ระดับชาติระดับพื้นที่จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ได้รับการรับรอง

ก้าวสู่ปีที่  4  ของการดำเนินงาน 5ส   คณะกรรมการกลาง 5ส  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ยกระดับการดำเนินงาน 5ส ไปอีกขั้นหนึ่งโดยการนำเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียว  (Green University) มาผนวกรวมกับการดำเนินงาน  5ส  พัฒนาเป็น “มาตรฐาน 5ส Green”  อยู่บนหลักการที่ว่าเรื่องของ 5ส   กับเรื่องของการดำเนินงานเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นการดำเนินการที่เกื้อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งหวังว่าการดำเนินการ 5ส Green จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่อง UI Green Metric Ranking  ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกว่าด้วยการดำเนินเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียว  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ถือว่าการดำเนินการ 5ส Green  เป็นสิ่งที่บุคลากรต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ทำได้ทุกที่ ทุกวัน ทุกเวลาสำหรับทุกคน   ไม่ได้เป็นกิจกรรมเฉพาะกิจในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  ด้วยความเชื่อที่ว่าหากสร้างเรื่องมาตรฐาน  5ส  ให้กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรแล้ว  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นสถานที่ทำงานที่มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 นโยบาย 5ส Green ส่วนพัสดุ

ส่วนพัสดุ สานรับนโยบายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นองค์กรสมรรถนะสูง และนโยบายของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน UI Green Metric Ranking  ซึ่งเป็น การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก   ว่าด้วยการดำเนินเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียวไปพร้อมกันโดยผนวกรวมกับการดำเนินงาน 5ส และพัฒนาเป็น “มาตรฐาน 5ส Green” ซึ่งนอกจากจะช่วยจัดการสภาพแวดล้อมในที่ทำงานและบริเวณรายรอบให้เป็นระเบียบ  ถูกสุขลักษณะ  สะดวก  สะอาด และปลอดภัยแล้วยังจะเป็นการบ่มเพาะสร้างนิสัยที่ดีจนนำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืนและยังทำให้ทุกคนในส่วนงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม เกิดการยอมรับกติกาและสร้าง Team Spirit  ขึ้นในส่วนงานจนก่อเกิดเป็นพลังที่เข้มแข็งส่งผลต่อคุณภาพที่ดีในการให้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

พิพัฒน์พันธุ์  สุวรรณอักษร     
หัวหน้าส่วนพัสดุ   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments