ปก
ปก

นโยบาย 5ส Green ส่วนพัสดุ
โดยอธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

ก้าวสู่ปีที่  4  ของการดำเนินงาน 5ส   คณะกรรมการกลาง 5ส  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ยกระดับการดำเนินงาน 5ส ไปอีกขั้นหนึ่งโดยการนำเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียว  (Green University) มาผนวกรวมกับการดำเนินงาน  5ส  พัฒนาเป็น “มาตรฐาน 5ส Green”  อยู่บนหลักการที่ว่าเรื่องของ 5ส   กับเรื่องของการดำเนินงานเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นการดำเนินการที่เกื้อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งหวังว่าการดำเนินการ 5ส Green จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่อง UI Green Metric Ranking  ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกว่าด้วยการดำเนินเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียว  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ถือว่าการดำเนินการ 5ส Green  เป็นสิ่งที่บุคลากรต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ทำได้ทุกที่ ทุกวัน ทุกเวลาสำหรับทุกคน   ไม่ได้เป็นกิจกรรมเฉพาะกิจในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  ด้วยความเชื่อที่ว่าหากสร้างเรื่องมาตรฐาน  5ส  ให้กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรแล้ว  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นสถานที่ทำงานที่มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อธิการบดี
ปิยวัชน์ คงอินทร์

นโยบาย 5ส Green ส่วนพัสดุ
โดยหัวหน้าส่วนพัสดุ
นายปิยวัชน์ คงอินทร์

ส่วนพัสดุ ให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน ตามแนวทางมาตรฐาน 5ส Green เพื่อปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมในที่ทำงานและบริเวณรายรอบ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย สะอาด สะดวก ถูกสุขลักษณะ ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ บรรยากาศที่ดี มีความสุขที่ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมด้วยพลังที่เข้มแข็ง จริงจัง อย่างต่อเนื่องของพนักงานทุกคน และพนักงานสามารถนำหลักการ 5ส ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตลอดจนส่งเสริมเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาเป็นองค์กรสมรรถนะสูง รวมถึงการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก 

ปีงบประมาณ 2567

โครงสร้างคณะกรรมการ 5ส

เป้าหมาย 5ส ปีงบประมาณ 2567

  1. สภาพแวดล้อมที่ทำงานชั่วคราวของส่วนพัสดุมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและปลอดภัย
  2. ส่วนพัสดุไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพ แวดล้อมการทำงานที่ไม่เหมาะสม (Zero Accident)
  3. ส่วนพัสดุมีการประเมินตนเอง (Self Audit) 3 ครั้ง ตามแผนกิจกรรมปีงบประมาณ 2567
  4. กรรมการกลาง 5ส ส่วนพัสดุเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัย 100%
  5. บุคลากรส่วนพัสดุผ่านการอบรมความรู้พื้นฐาน 5ส ตามแผนกิจกรรมที่กำหนด

 

ข้อมูลมาตรฐาน 5ส Green >> Download

 

ผลการตรวจประเมิน 5ส ส่วนพัสดุ 3 ปี

  • ปี 2566 ขอ NA การตรวจประเมินพื้นที่ เนื่องจากย้ายสำนักงานชั่วคราว
  • ปี 2565 ระดับดีเยี่ยม คะแนน 5.00
  • ปี 2564 ระดับดีเยี่ยม คะแนน 5.00
  • ปี 2563 ระดับดีเยี่ยม คะแนน 5.00

Big Cleaning 16 มกราคม 2567

big cleaning
big cleaning
big cleaning
big cleaning

ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2566-2567 ส่วนพัสดุย้ายที่ทำการชั่วคราว ไปยังอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

พื้นที่และผู้รับผิดชอบ

มาตรฐาน 5ส
(*v*) มาตรฐาน 5ส Green ส่วนพัสดุ

(ฉบับปรับปรุง 21 มิถุนายน 2565)

ผังการจัดวาง
*v*   ผังการวางอุปกรณ์บนโต๊ะทำงาน 
(ตามมาตรฐานกลางที่ 3 ข้อ 9)  LINK
*_*   ผังการบอกตำแหน่งการจัดวางตู้ 
(ตามมาตรฐานกลางที่ 4 ข้อ 1) LINK
*^*  ผังการบอกตำแหน่งการจัดวางอุปกรณ์สำนักงาน 
(ตามมาตรฐานกลางที่ 7 ข้อ 11)  LINK
ผลการตรวจประเมิน

(^_^) ปีงบประมาณ 2565  
1. ผลคะแนน SelfAudit ครั้งที่ 1   4.96 คะแนน 
2. ผลคะแนน SelfAudit ครั้งที่ 2   5.00 คะแนน
3. ผลคะแนน SelfAudit ครั้งที่ 3   5.00  คะแนน
ผลการตรวจประเมินครั้งที่ 1/2565 = 5.00 คะแนน

ผลคะแนน Self Audit และผลดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการรอบที่ผ่านมา (มาตรฐานที่ 1 ข้อ8) : LINK

(^_^) ปีงบประมาณ 2564 = 5.00คะแนน 
1. ผลคะแนน Self Audit  ครั้งที่ 1   4.95  คะแนน
2. ผลคะแนน Self Audit  ครั้งที่ 2   
5.00  คะแน

(^_^) ปีงบประมาณ 2563 = 5.00 คะแนน
1. ผลคะแนน Self Audit  ครั้งที่ 1   4.94  คะแนน
2. ผลคะแนน Self Audit  ครั้งที่ 2   5.00
  คะแนน


(^_^) ปีงบประมาณ 2560 – 2562 = 5.00 คะแนน

(“_”) ผลการตรวจประเมิน 5ส Green ส่วนพัสดุย้อนหลัง
ปี  2560 – 2565 :  LINK

ประมวลภาพ

Big Cleaning 2565

Previous slide
Next slide

Before & After 2565

Before
After
Before
After
Before
After
Before
After
Previous slide
Next slide

ตรวจ 5ส Green ส่วนพัสดุ ครั้งที่ 1/2565

Previous slide
Next slide

ตรวจ 5ส Green ส่วนพัสดุ ครั้งที่ 2/2565

Previous slide
Next slide

Self Audit ครั้งที่ 1/2565

Previous slide
Next slide

Self Audit ครั้งที่ 2/2565

Previous slide
Next slide

Self Audit ครั้งที่ 3/2565

Previous slide
Next slide

กิจกรรม 5ส Green ส่วนพัสดุ