๕ส Green ส่วนพัสดุ

นโยบาย ๕ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งหวังในการที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เครื่องมือ 5ส เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการหน่วยงานในทุกระดับ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งจะทำให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลผลิตการทำงานที่ดีและมีสุขภาพที่ดี ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้ใช้เครื่องมือ 5ส เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยให้ทุกหน่วยงานถือเป็นภารกิจสำคัญในการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน โดยผลการดำเนินงาน 5ส ของแต่ละหน่วยงาน ถือเป็นผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงาน

นโยบาย ๕ส ส่วนพัสดุ
ส่วนพัสดุสานรับนโยบายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก้าวไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง โดยนำระบบกลไกเครื่องมือ 5ส ซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นอีกหนึ่งกลไกคุณภาพในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภายในส่วนงาน เครื่องมือ 5ส นอกจากจะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานเป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ สะดวก สะอาด และปลอดภัยแล้ว ยังจะเป็นการบ่มเพาะสร้างนิสัยที่ดีจนนำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน นอกจากนี้เครื่องมือ 5ส ยังทำให้บุคลากรทุกคนในส่วนงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม เกิดการยอมรับกฎกติกา และสร้าง Team Spirit ขึ้นในส่วนงาน จนก่อเกิดเป็นพลังของส่วนงานที่ส่งผลต่อคุณภาพที่ดีในการให้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการทำงาน อันนำไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงต่อไป

รอใส่ข้อมูล

รอใส่ข้อมูล

รอใส่ข้อมูล

รอใส่ข้อมูล 

กิจกรรม ๕ส Happy

Facebook Comments