ปก
ปก

นโยบาย 5ส Green
โดยอธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

ก้าวสู่ปีที่  4  ของการดำเนินงาน 5ส   คณะกรรมการกลาง 5ส  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ยกระดับการดำเนินงาน 5ส ไปอีกขั้นหนึ่งโดยการนำเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียว  (Green University) มาผนวกรวมกับการดำเนินงาน  5ส  พัฒนาเป็น “มาตรฐาน 5ส Green”  อยู่บนหลักการที่ว่าเรื่องของ 5ส   กับเรื่องของการดำเนินงานเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นการดำเนินการที่เกื้อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งหวังว่าการดำเนินการ 5ส Green จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่อง UI Green Metric Ranking  ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกว่าด้วยการดำเนินเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียว  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ถือว่าการดำเนินการ 5ส Green  เป็นสิ่งที่บุคลากรต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ทำได้ทุกที่ ทุกวัน ทุกเวลาสำหรับทุกคน   ไม่ได้เป็นกิจกรรมเฉพาะกิจในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  ด้วยความเชื่อที่ว่าหากสร้างเรื่องมาตรฐาน  5ส  ให้กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรแล้ว  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นสถานที่ทำงานที่มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อธิการบดี
ปิยวัชน์ คงอินทร์

นโยบาย 5ส Green
โดยหัวหน้าส่วนพัสดุ
นายปิยวัชน์ คงอินทร์

ส่วนพัสดุ ให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน ตามแนวทางมาตรฐาน 5ส Green เพื่อปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมในที่ทำงานและบริเวณรายรอบ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย สะอาด สะดวก ถูกสุขลักษณะ ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ บรรยากาศที่ดี มีความสุขที่ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมด้วยพลังที่เข้มแข็ง จริงจัง อย่างต่อเนื่องของพนักงานทุกคน และพนักงานสามารถนำหลักการ 5ส ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตลอดจนส่งเสริมเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาเป็นองค์กรสมรรถนะสูง รวมถึงการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก 

สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างวินัย

พื้นที่และผู้รับผิดชอบ

ผังการจัดวาง
ผังการวางอุปกรณ์บนโต๊ะทำงาน 
(ตามมาตรฐานกลางที่ 3 ข้อ 9) LINK
ผังการบอกตำแหน่งการจัดวางตู้ 
(ตามมาตรฐานกลางที่ 4 ข้อ 1) LINK
ผังการบอกตำแหน่งการจัดวางอุปกรณ์สำนักงาน 
(ตามมาตรฐานกลางที่ 7 ข้อ 11)  LINK
ผลการตรวจประเมิน
ปีงบประมาณ 2565   = 5.00 คะแนน
1. ผลคะแนน SelfAudit ครั้งที่ 1    4.96  คะแนน
2. ผลคะแนน SelfAudit ครั้งที่ 2    5.00  คะแนน

ผลคะแนน Self Audit และผลดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการรอบที่ผ่านมา (มาตรฐานที่ 1 ข้อ8)  LINK 

ปีงบประมาณ 2564   = 5.00 คะแนน   
1. ผลคะแนน Self Audit  ครั้งที่ 1   4.95  คะแนน
2. ผลคะแนน Self Audit  ครั้งที่ 2   
5.00  คะแน

ปีงบประมาณ 2563 = 5.00 คะแนน
1. ผลคะแนน Self Audit  ครั้งที่ 1   4.94  คะแนน
2. ผลคะแนน Self Audit  ครั้งที่ 2   5.00
  คะแนน

ปีงบประมาณ 2560 – 2562 = 5.00 คะแนน
ผลการตรวจประเมิน 5ส ส่วนพัสดุย้อนหลัง LINK

ประมวลภาพ

Big Cleaning 2565

Previous
Next

Before & After 2565

Before
After
Before
After
Before
After
Before
After
Previous
Next

Self Audit ครั้งที่ 1 2565

Previous
Next

Self Audit ครั้งที่ 2 2565

Previous
Next

กิจกรรม 5ส Green