BIgclean

Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 26 เมษายน 2565  พนักงานส่วนพัสดุร่วมกันสะสาง ในวัน Big Cleaning Day   ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

ด้วยการย้ายสำนักงานชั่วคราวของส่วนพัสดุ ทำให้ในปี 2566  ส่วนพัสดุงดเข้ารับการประเมิน 5ส  อย่างไรก็ตามได้ทำกิจกรรมเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ 5ส ของมหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่  ในการนี้จึงร่วมใจกัน Big Cleaning โดยทั่วกัน

———————————————–
ประมวลภาพ