อบรม

ส่วนพัสดุเข้าร่วมการอบรม การยกระดับความเข้าใจระบบการตรวจสอบภายใน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566  เวลา 08.30 – 12.00 น.   นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนพัสดุ พร้อมด้วยหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการอบรมหัวข้อ การยกระดับความเข้าใจระบบการตรวจสอบภายใน  ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 อาคาร A โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่สำคัญของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน และระบบการควบคุมภายในผู้บริหารสามารถนำผลไปใช้ประโยชน์ให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ การอบรมในวันนี้ จัดโดยส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้เข้าใจการตรวจสอบภายในและเพื่อได้เข้าใจการกำกับดูแลที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล    โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตรวจสอบภายใน ดร.เจษฎา ช.เจริญยิ่ง  รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

บรรยากาศของการอบรม วิทยากรบรรยายพร้อมกับยกตัวอย่างกรณีศึกษามากมาย  พร้อมกับแนวคิด ข้อคิด คำคมที่สร้างแรงบันดาลใจ  รวมถึงสิ่งที่พึงระวังในการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหากไม่มีการควบคุมที่ดี

—————————————–
ประมวลภาพ :