Self Audit

ตรวจ Self Audit ครั้งที่ 3

ส่วนพัสดุมีการทำกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง  และเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ส่วนพัสดุมีการตรวจ Self Audit  5ส  เป็นครั้งที่ 3  ตามกำหนดการของกิจกรรม 5ส ระดับมหาวิทยาลัย    สำหรับการตรวจ Self Audit ครั้งนี้   ดำเนินการเช่นเดียวกับทุกๆ ครั้งที่ผ่านมาคือคณะกรรมการ 5ส ส่วนพัสดุประชุมร่วมกัน โดยมีเลขานุการชี้แจงขอบเขตและข้อกำหนดในการตรวจ มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อความรวดเร็วและไม่ซ้ำซ้อน

ผลการให้คะแนนสำหรับการประเมินตนเองครั้งนี้  = 5 คะแนน  เนื่องจากพนักงานส่วนพัสดุทุกคนมีการทำ 5ส อย่างเคร่งครัดและจากการตรวจ ไม่พบสิ่งใดที่ทำผิดไปจากเกณฑ์การประเมิน

ประมวลภาพ