งานคลังพัสดุ

ประชุมติดตามความก้าวหน้า งานคลังพัสดุ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565   งานคลังพัสดุได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าของงาน เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นในทุกด้านตามนโบายที่ได้รับจากอธิการบดี  ที่ให้ทุกหน่วยงานมีการพบปะ พูดคุย ประชุมร่วมกันเป็นประจำตามภารกิจและการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน   ครั้งนี้งานคลังพัสดุได้ประชุมหารือและวางแผนการตรวจสอบพัสดุประจำปีที่ต้องเร่งดำเนินการภายในสิ้นปีงบประมาณนี้

 

ประชุมติดตามความก้าวหน้า