ผลการประเมิน OIT

ส่วนพัสดุได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 100 คะแนน

การแถลงข่าวประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565    เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับผลการประเมิน 92.46  คะแนน   ซึ่งเป็นคะแนนที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน นำความยินดีมาสู่ทุกหน่วยงาน

สำหรับส่วนพัสดุ ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานสนับสนุนจัดทำรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT   จำนวน 8 หัวข้อ  ได้รับผลการประเมิน  100 คะแนน ซึ่งเป็นอีกปีของความภาคภูมิใจต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562

ITA ส่วนพัสดุ