BANNER

งบแผ่นดิน มวล.ผ่าน พรบ.ทุกรายการ หน่วยงานส่ง PR ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ด้วยเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2565  คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว งบลงทุนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่านการพิจารณาทุกรายการ  ดังนั้น หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสามารถส่งใบขอซื้อขอจ้าง (PR) พร้อมเอกสารแนบ ส่งถึงส่วนพัสดุเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

อ้างถึง : หนังสือด่วนที่สุด กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.4/ว 708 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565
เรื่อง   ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 LINK