การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
ส่วนพัสดุ

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

รายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ส่วนพัสดุ

รายงานการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามเกณฑ์การประเมิน ITA  2567   หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับส่วนพัสดุ ต่อไปนี้

O14  : รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
องค์ประกอบด้านข้อมูล :
แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 ทุกรายการ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(บาท)
(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
(4) วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
(5) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน
รายงานผลตามแบบฟอร์ม OIT14  (excel)
รายงานผลตามแบบฟอร์ม OIT14 (PDF)

O15  : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
องค์ประกอบด้านข้อมูล :
1. แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2567

ผลการดำเนินงาน
:  
ประกาศแผนประจำปีงบประมาณ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) 
ประกาศร่างโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลาง 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขาย จำหน่ายพัสดุ

O16  : ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
องค์ประกอบด้านข้อมูล :
1. แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(บาท)
(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
(4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง
(5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
(6) ราคากลาง (บาท) 
(7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) 
(8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก 
(9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
(10) เลขที่โครงการ 
(11) วันที่ลงนามในสัญญา
(12) วันสิ้นสุดสัญญา

2. เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี พ.ศ. 2567 

ผลการดำเนินงาน
รายงานผลตามแบบฟอร์ม OIT16 up(excel)
รายงานผลตามแบบฟอร์ม OIT16 (PDF)

O17  : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
องค์ประกอบด้านข้อมูล :
1. แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ 

2. แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(บาท)
(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
(4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง
(5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
(6) ราคากลาง (บาท) 
(7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) 
(8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก 
(9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
(10) เลขที่โครงการ 
(11) วันที่ลงนามในสัญญา
(12) วันสิ้นสุดสัญญา

3. เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2566

ผลการดำเนินงาน
– รายงานผลตามแบบฟอร์ม OIT17  (excel)
รายงานผลตามแบบฟอร์ม OIT17 (PDF)-สรุปและปัญหาอุปสรรค
รายงานผลตามแบบฟอร์ม OIT17 (PDF)-รายการ

รายงานการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามเกณฑ์การประเมิน ITA  2566   ดังหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับส่วนพัสดุ ต่อไปนี้

O14  : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :
– แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (a) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
  (b) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด
  (c) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
– จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
* กรณีมีหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้  

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว : 
คู่มือปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง :  คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

O16  : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :
– แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
– สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว : 
ข้อมูลสถิติ สถิติการให้บริการ (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

O17  : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :
– แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2565 

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 2565

O18  : E-Service
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :
– แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :

1. ระบบบริหารจัดการพัสดุ  https://asset.wu.ac.th/login
2. ระบบจัดเก็บและสืบค้นสัญญาอิเล็คทรอนิกส์  https://e-contract.wu.ac.th/

O19  :  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :
– แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2566 

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
    1.1 เผยแพร่ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://account.wu.ac.th/dps/open/plan.php
    1.2 เผยแพร่ในเว็บไซต์ส่วนพัสดุ  https://shorturl.asia/GDgwF
2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) http://account.wu.ac.th/dps/open/news_plan.php

O20  :  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :

– แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560  เช่น ประกาศเชิญชวน  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2566

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :

1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  http://account.wu.ac.th/dps/open/news_plan.php
2. ประกาศรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) โครงการจัดซื้อจัดจ้าง http://account.wu.ac.th/dps/open/news_draft.php
3. ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง http://account.wu.ac.th/dps/open/news_pur.php
4. ประกาศราคากลาง https://dps2.wu.ac.th/mkp/
5. ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง    http://account.wu.ac.th/dps/open/display.php


O21  :  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :

– แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  เลขที่หรือวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
– เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
 http://account.wu.ac.th/dps/open/display_byMonth_news.php

O22  :  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :

– แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เป็นต้น
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2565

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว : รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

รายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามเกณฑ์การประเมิน ITA 2565   ดังหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

O13  : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :
– แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
– ต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว : 
1. คู่มือปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง : ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับพัสดุ ฉบับปรับปรุง 10 เมษายน 2565

O15  : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :
– แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
– สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว : รายงานสถิติการให้บริการงานพัสดุ ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

O16  : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :
– แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2564 

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว : สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส่วนพัสดุ ประจำปี 2564

O17  : E-Service
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :
– แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :

1. ระบบบริหารจัดการพัสดุ  https://asset.wu.ac.th/login
2. ระบบจัดเก็บและสืบค้นสัญญาอิเล็คทรอนิกส์  https://e-contract.wu.ac.th/

O21  :  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :
– แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2565 

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี http://account.wu.ac.th/dps/open/news_plan_budget.php
2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP  http://account.wu.ac.th/dps/open/news_plan.php

O22  :  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :

– แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560  เช่น ประกาศเชิญชวน  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2565

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :

1. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง    http://account.wu.ac.th/dps/open/news_pur.php
2. ประกาศราคากลาง   https://dps2.wu.ac.th/mkp/
3. ประกาศรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) โครงการจัดซื้อจัดจ้าง   http://account.wu.ac.th/dps/open/news_draft.php
4. ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง     http://account.wu.ac.th/dps/open/display2.php


O23  :  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :

– แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  เลขที่หรือวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
– เป็นข้อมูลแบบรายเดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
  http://account.wu.ac.th/dps/open/display_byMonth_news.php

O24  :  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :

– แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2564

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
1.  ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี 2564 
2. รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

รายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามเกณฑ์การประเมิน ITA 2564   ดังหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

O13  : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :
– แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 :
2.1  ระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
2.2 ระเบียบกระทรวงการคลังฯ (Powerpoint)
2.3 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

O16  : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :
– แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2563 
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :  สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส่วนพัสดุ 2564

O17  : E-Service
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :
– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
1. ระบบแจ้งซ่อมพัสดุ Online    https://eservices-dps.wu.ac.th/
2. ระบบจัดเก็บและสืบค้นสัญญาอิเล็คทรอนิกส์  https://e-contract.wu.ac.th/

O21  :  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :
– แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2564 
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี http://account.wu.ac.th/dps/open/plan.php
2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมตามประกาศในระบบ e-GP  http://account.wu.ac.th/dps/open/news_plan.php


O22  :  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :

– แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560  เช่น ประกาศเชิญชวน  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2564
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
1. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง    http://account.wu.ac.th/dps/open/news_pur.php
2. ประกาศราคากลาง   https://dps2.wu.ac.th/mkp/
3. ประกาศรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) โครงการจัดซื้อจัดจ้าง   http://account.wu.ac.th/dps/open/news_draft.php
4. ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง     http://account.wu.ac.th/dps/open/display2.php


O23  :  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :

– แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  เลขที่หรือวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
– จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :  http://account.wu.ac.th/dps/open/display_byMonth_news.php

O24  :  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :

– แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2563

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
1. ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563  : ผลจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี 2563
2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างภาพรวมประจำปี 2563 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ภาพรวมประจำปี 2563

O32  :  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :
– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
1.  ติดต่อสอบถาม    https://dps.wu.ac.th/?page_id=155
2. Facebook Page  https://www.facebook.com/dpswalailak/?modal=admin_todo_tour

033  : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :
– แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
– เป็นการดำเนินงานในปี พ.ศ.2564

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
ส่วนพัสดุจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนี้
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

O13  : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :
– แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 :
    2.1  ระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
    2.2 ระเบียบกระทรวงการคลังฯ (Powerpoint)

O16  : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด : แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว : สรุปผลความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2563

O21  :  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :
– แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563 
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  http://account.wu.ac.th/dps/open/plan.php
2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมตามประกาศในระบบ e-GP  http://account.wu.ac.th/dps/open/news_plan.php

O22  :  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :
– แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560  เช่น ประกาศเชิญชวน  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
1. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง    http://account.wu.ac.th/dps/open/news_pur.php
2. ประกาศราคากลาง   https://dps2.wu.ac.th/mkp/
3. ประกาศรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) โครงการจัดซื้อจัดจ้าง   http://account.wu.ac.th/dps/open/news_draft.php
4. ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง     http://account.wu.ac.th/dps/open/display2.php

O23  :  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :
– แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  เลขที่หรือวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
– จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :  http://account.wu.ac.th/dps/open/display_byMonth_news.php

O24  :  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :
– แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
1. ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562  :https://dps.wu.ac.th/?p=6873
2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างภาพรวมประจำปี 2562 : https://dps.wu.ac.th/?p=6919

O32  :  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :
– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
1.  ติดต่อสอบถาม    https://dps.wu.ac.th/?page_id=155

2. Facebook Page  https://www.facebook.com/dpswalailak/?modal=admin_todo_tour

033  : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :
– แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
– เป็นการดำเนินงานในปี พ.ศ.2563
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
ส่วนพัสดุจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หลักสูตร “การกำหนดขอบเขตของงาน ราคากลางพัสดุ ราคากลางงานก่อสร้างและการบริหารโครงการก่อสร้าง” ในวันที่ 9-10 มกราคม 2563
รายละเอียดตามโครงการ   https://dps.wu.ac.th/?p=7056 

ขอบคุณกิจกรรมดีๆ
โครงการปลูกฝังค่านิยมสุจริตและสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในองค์กร   โดย นายมีชัย โอ้น เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการพิเศษจากสำนักงาน ป.ป.ช. มาบรรยายพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

O6 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 : ระเบียบกระทรวงการคลัง2560

O14  : มาตรฐานการให้บริการ 
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด : คู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 : ระเบียบพัสดุ 2560

O16  : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว : ผลความพึงพอใจส่วนพัสดุ

O17  : E-Service  
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด : ระบบ e-Service ส่วนพัสดุ
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
1. ระบบแจ้งซ่อมพัสดุ : http://eservices-dps.wu.ac.th/
2. ระบบจัดเก็บและสืบค้นสัญญาอิเล็คทรอนิกส์ :http://e-contract.wu.ac.th/
3. ระบบประกาศราคากลาง ส่วนพัสดุ :https://dps2.wu.ac.th/mkp/
4. ระบบให้บริการส่วนพัสดุ : http://account.wu.ac.th/dps/service.php
5. ระบบบันทึกข้อมูลพ.7 และพ.7-1 : http://account.wu.ac.th/dps/ps/first.php

——————————————————————————————————-


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  :  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21  :  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด : แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ประกอบด้วยงบประมาณภาครัฐและงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :   http://account.wu.ac.th/dps/open/plan.php

O22  :  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จะต้องมีประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560  เช่น ประกาศเชิญชวน  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
1. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง    http://account.wu.ac.th/dps/open/news_pur.php
2. ประกาศราคากลาง   https://dps2.wu.ac.th/mkp/
3. ประกาศรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) โครงการจัดซื้อจัดจ้าง   http://account.wu.ac.th/dps/open/news_draft.php
4. ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง     http://account.wu.ac.th/dps/open/display2.php

O23  :  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เป็นสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :  http://account.wu.ac.th/dps/open/display_byMonth_news.php

O24  :  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี จะต้องมีสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :  https://dps.wu.ac.th/?p=3908


——————————————————————————————————-

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต :
O43  :  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว : File : ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

O44  :  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว : File : ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 

O46  :  มาตรการป้องกันการรับสินบน
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว : File : ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

O47  :  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
1. หนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง : File หนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (แบบ พ.7) :  File รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.7
3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน กรณีเกินอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน (แบบ พ.7-1) : File รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.7-1

——————————————————————————————
โครงการฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมการควบคุมงานและการตรวจรับพัสดุ
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :  https://dps.wu.ac.th/?p=3087

2. ฝึกอบรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีด้วยระบบการตรวจนับพัสดุ “Dps Asset”
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว : https://dps.wu.ac.th/?p=3219

3. อบรม “การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว : https://dps.wu.ac.th/?p=4444

ผลการประเมิน OIT หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับส่วนพัสดุ

logo
ITA
คะแนน ITA
คะแนน ITA
คะแนน ITA
คะแนน ITA