ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การกำหนดขอบเขตของงาน ราคากลางพัสดุ ราคากลางงานก่อสร้างและการบริหารโครงการก่อสร้าง”

ด้วยส่วนพัสดุ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  หลักสูตร “การกำหนดขอบเขตของงาน ราคากลางพัสดุ ราคากลางงานก่อสร้างและการบริหารโครงการก่อสร้าง”  สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดขอบเขตของงาน ราคากลาง ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ในการนี้ ส่วนพัสดุได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ  นายบุญทิพย์ ชูโชนาค  อดีตผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นวิทยากร     ดังนั้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนพัสดุจึงขอเชิญเข้ารับการอบรม จำนวน 2 วัน ตั้งแต่วันพฤหัส ที่ 9 – วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563   เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 2  อาคารวิจัย   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยขอให้แจ้งชื่อตามแบบตอบรับภายในวันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2563

**************************************************************

1.  หนังสือเวียนที่  อว 57040601/3189

2. โครงการอบรม กำหนดการ และประวัติวิทยากร 

3.เอกสารบรรยาย  1 และ 2
         

4.เอกสารประกอบการอบรม

5. สรุปความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม สรุปผลความพึงพอใจ

6. รายงานผลโครงการ รายงานผลโครงการ

Facebook Comments Box

Check Also

อบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง” 17 – 18 พฤษภาคม 2564

ส่วนพัสดุ ขอเชิ …

บริษัท ที อี คิว จำกัด บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท สมทบทุนกองทุนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ

Facebook Commen …

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส่วนพัสดุจัดกิจ …

ปรับปรุงแบบร่างขอบเขตของงานฯ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างการซื้อ/จ้าง โดยวิธี e-bidding และวิธีคัดเลือก

ตามที่คณะกรรมกา …

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรื่อง มาตรการในการกำกับ ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในงานก่อสร้าง

รายละเอียดตามไฟ …