รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบสิ้นปีงบประมาณ)

ด้วยส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้กับทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ยกเว้นหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจในวงเงิน 100,000 บาท
ปีงบประมาณ 2562  ส่วนพัสดุมีผลการดำเนินงาน ดังไฟล์เอกสารแนบ :  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

Facebook Comments

Check Also

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ผลจัดซื้อจัดจ้า …

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (มกราคม 2563)

ผลการจัดซื้อจัด …

ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562

ผลการจัดซื้อจัด …

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนพฤศจิกายน 2562)

ผลการจัดซื้อจัด …

แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนจัดซื้อจัดจ้ …