รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบสิ้นปีงบประมาณ)

ด้วยส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้กับทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ยกเว้นหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจในวงเงิน 100,000 บาท
ปีงบประมาณ 2562  ส่วนพัสดุมีผลการดำเนินงาน ดังไฟล์เอกสารแนบ :  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

Facebook Comments Box

Check Also

ผลจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี (เดือนมีนาคม 2564)

ผลการจัดซื้อจัด …

ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)

ผลการจัดซื้อจัด …

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนมกราคม 2564)

ผลการจัดซื้อจัด …

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนธันวาคม 2563)

ผลการจัดซื้อจัด …

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนพฤศจิกายน 2563)

ผลการจัดซื้อจัด …