Green Dps.

โครงการสีเขียวส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

wu

พัสดุกับการจัดการแต่ละด้าน UI GreenMertic

1. สถานที่ตั้งของส่วนพัสดุ


ส่วนพัสดุตั้งอยู่ ณ อาคารบริหาร ชั้น 1  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

1.2 ส่วนพัสดุกับสิ่งแวดล้อมสีเขียว

         ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ ที่มีขนาดจำกัดกับปริมาณบุคลากรส่วนพัสดุ ที่มีจำนวน 19 คน  ไม่เอื้ออำนวยต่อการวางกระถางต้นไม้หรือตกแต่งด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ได้  อย่างไรก็ตามบนโต๊ะทำงานก็มีการจัดวางกระถางต้นไม้ เพื่อความสบายตาและสวยงาม สร้างความผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

บริเวณทางเข้าอาคาร ได้รับการตกแต่งให้เป็นส่วนหย่อมโดยงานภูมิทัศน์ 


1.3 จำนวนบุคลากรของส่วนพัสดุ

ส่วนพัสดุมีจำนวนบุคลากร 19 คน  ประกอบด้วย
– หัวหน้าส่วน จำนวน 1 คน
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 14 คน
– พนักงานธุรการ จำนวน 4 คน 
ตามแผนภาพโครงสร้างของหน่วยงาน  ประกอบด้วยงานบริหารทั่วไปและธุรการ  งานจัดหา และงานคลังพัสดุ 

โครงสร้างบุคลากร
โครงสร้างบุคลากร n

ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน
1. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน  ส่วนพัสดุมีเครื่องใช้ไฟฟ้า ดังนี้

1.1 หลอดไฟฟ้า  จำนวน 52 หลอด  (เปลี่ยนเป็นหลอด LED เรียบร้อยแล้ว) 
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  20 ชุด
1.3 เครื่อง Scanner จำนวน 2 เครื่อง 
1.4 เครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 เครื่อง
1.5 เครื่องพิมพ์เอกสารแบบมัลติฟังก์ชั่น 1 เครื่อง 
1.6 เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง
1.7 เครื่องคำนวณ จำนวน 1 เครื่อง 
1.8 เครื่องปรับอากาศระบบ Inverter 1 ระบบ
1.9 เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง
1.10 ตู้เย็น จำนวน 1 ตู้  (มีฉลากประหยัดไฟ) 
1.11 ไมโครเวฟ  จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

2. การผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในหน่วยงาน 
    N/A

3. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งปี
     รอเพิ่มเติมข้อมูล

4.การอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของส่วนพัสดุ
    มาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของส่วนพัสดุ ดังนี้ 
1. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อพักระหว่างการทำงานและปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เมื่อเลิกใช้งานหรือทำงานเสร็จแล้ว  
2. ปิดเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดภายหลังเลิกงาน เมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว
3. ทำสวิตส์ไฟกระตุกที่โต๊ะทำงานของพนักงานส่วนพัสดุทุกคน และพื้นที่ส่วนกลาง
4. เปิดม่านเพื่อรับแสงจากธรรมชาติ
5.ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5
6. รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
7.การลดใช้พลาสติก โฟมโดยการนำภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้ เช่น ใช้กระติกน้ำบรรจุน้ำดื่ม
8. การใช้รถจักรยานในการปฏิบัติงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยแทนการใช้รถยนต์ โดยส่วนพัสดุมีรถจักรยาน หมุนเวียนกันใช้งานไปปฏิบัติหน้าที่

 

 

ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน
1. นโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในหน่วยงาน
    ในแต่ละวัน การดำเนินการภายในสำนักงาน มีกระดาษที่เป็นเอกสารเข้า-ออกอยู่ตลอดเวลา ยิ่งใช้กระดาษมากเท่าใดก็ต้องมีการตัดต้นไม้มาผลิตกระดาษมากขึ้นเท่านั้น ในยุคอิเล็กทรอนิกส์การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ลดการใช้กระดาษเป็นเป้าหมายที่สำคัญ การส่งเอกสาร หนังสือเวียนหรือการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทำได้สะดวกมากขึ้น ส่งผลถึงสถานที่ทำงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย  มาตรการลดการใช้กระดาษของส่วนพัสดุ ดังนี้

 • ใช้ระบบ Doms ในการรับ-ส่งเอกสาร  หนังสือเวียน  การจัดเก็บเอกสาร การใช้ e-Signature 
 • ประชุมผ่านระบบ e-Meeting
 • ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-document
 • Save file หรือส่งงานกันในรูปแบบ  PDF  e-Book   e-mail   line 
 • จัดพิมพ์เอกสารเท่าที่จำเป็น
 • ตรวจสอบความถูกต้องหน้าคอมพิวเตอร์ก่อนพิมพ์ต้นฉบับ
 • การจัดแยกกระดาษเพื่อนำไปรีไซเคิล
 • การใช้กระดาษ 2 หน้า นำกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียว กลับมาใช้ใหม่ 
 • การถ่ายเอกสารแบบ 2 หน้า
 • ลดเอกสารสำเนาที่ไม่จำเป็น
 • Re-Form ใหม่ให้สามารถใช้งานได้ครั้งเดียวเกือบครบ Process หรือ ทำให้ใช้ง่ายได้คุ้มต่อหน้ากระดาษ

การลดใช้พลาสติก มีมาตรการ ดังนี้ 

 • เมื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่ ใช้ถุงผ้าในการใส่เอกสาร
 • นำแก้วซื้อเครื่องดื่มร้อน/เย็น
 • พกแก้วส่วนตัว
 • ใช้ภาชนะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ  

2. โครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ
    ส่วนพัสดุรณรงค์ให้มีการแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง สามารถลดภาระเจ้าหน้าที่ที่คัดแยกขยะอีกด้วย 

3. การจัดการขยะมีพิษ
    N/A

4. การจัดการขยะอินทรีย์
    N/A

5. การบำบัดขยะอนินทรีย์
    N/A

6.  การจัดการน้ำเสีย
    N/A

ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน

มาตรการอนุรักษ์การใช้น้ำของส่วนพัสดุ 
1. เปิด..เปิดใช้น้ำให้พอดี
2. ปิด..ปิดก๊อกน้ำก่อนไป 
3. อย่า..เปิดน้ำทิ้งระหว่างทำกิจกรรม 

1.โครงการหรือกิจกรรมการอนุรักษ์/การลดการใช้น้ำในหน่วยงาน
   N/A 
2.การดำเนินโครงการรีไซเคิลน้ำ
    N/A 
3.การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่มีประสิทธิภาพ
  N/A 

การใช้ทางเท้าและการใช้รถจักรยาน
    ส่วนพัสดุใช้รถจักรยานเป็นพาหนะในการปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงาน อาคารต่างๆ แทนการใช้รถยนต์เพื่อประหยัดพลังงาน และกรณีไปร่วมกิจกรรมอาคารใกล้เคียงในพื้นที่เขตการศึกษา หลายๆคน จะใช้วิธีเดินเท้าแทนการใช้รถเช่นกัน 


ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน
1.จำนวนเฉลี่ยรถจักรยานที่ใช้งานภายในหน่วยงานของแต่ละวัน
   ส่วนพัสดุมีรถจักรยาน จำนวน 5 คันหมุนเวียนใช้งานสำหรับพนักงานจำนวน 20 คน

2. ความคิดริเรื่มระบบการขนส่งเกี่ยวกับการกำจัด หรือลดยานพาหนะส่วนตัวในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    การใช้ยานพาหนะส่วนตัวของส่วนพัสดุจะเป็นลักษณะร่วมทางไปด้วยกัน โดยใช้ยานพาหนะน้อยคันแต่มากคน เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานด้วย  

ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน 

1.รายวิชาทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
2.จำนวนทุนวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
3.จำนวนทุนวิจัยทั้งหมด
4.จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
5.จำนวนงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
6.จำนวนชมรมหรือองค์กรนิสิตที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การประเมินทั้ง 6 ข้อ ส่วนพัสดุไม่มีรายละเอียดที่ดูแลรับผิดชอบ

พัสดุรักษ์โลกและรักสุขภาพ

ห้องเครื่องผลิตเอกสาร

จัดทำห้องผลิตเอกสาร เพื่อความปลอดภัย

 

ปรับปรุง


เปลี่ยนแปลง


คำนึงถึงความปลอดภัย


รักษ์โลกและรักสุขภาพ

จัดเก็บสายไฟ

จัดเก็บสายไฟเป็นระเบียบ และสวยงาม

กลายเป็นกิจวัตรประจำวันของพี่จอย ใช้ปิ่นโตใส่อาหารแทนการใช้ถุงพลาสติก นอกจากช่วยลดโลกร้อนแล้ว ยังดีต่อสุขภาพอีกด้วย  

Cr.พี่จอย 
งานจัดหา

จะไปตรวจงานหรือติดต่องาน กระเป๋าผ้ารักษ์โลก  สวยอย่างมีเอกลักษณ์ 

Cr.น้องอ้อย 
งานจัดหา 


ตะกร้าหวาย..สวยได้ใน office ^^..
น้าเล็กนำมาใส่ตรายางประทับแบบเก๋ๆ 

 

 

Cr.น้าเล็ก
งานบริหารทั่วไปและธุรการ

หลอดดูดน้ำรักษ์โลก…หลอดราโพหลอดดูดน้ำแทนการใช้หลอดพลาสติก    ต้นราโพงอกให้เห็นได้ทั่วไปในที่รกร้างทั้งริมถนนและสวนปาล์ม พบมากมายที่จ.นครศรีธรรมราช

 

  

 

Cr. พี่นุ้ย งานจัดหา

Packaging ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม brand นี้เค้าใช้แท่งลิปสติกที่ปลอกทำจากกระดาษแข็งเพราะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ว่า..กระดาษจะสามารถย่อยสลายแล้วคืนสู่ธรรมชาติได้

 

 

Cr.น้องกิ๊ฟ งานคลังพัสดุ

ทำไมต้อง Green Office?

 • เพื่อ..ลดการใช้พลังงาน ทั้งพลังงานไฟฟ้า น้ำ ลดการใช้พลังงานอย่างสูญเปล่าสิ้นเปลือง รวมถึงจะช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆ     ภายในสำนักงานล้วนมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแทบทั้งสิ้น ซึ่งก๊าซเรือนกระจกนี้เอง เป็นตัวการหลักทำให้อุณภูมิในโลกร้อนขึ้นนั่นเอง 
 • เพื่อ..ลดค่าใช้จ่าย เมื่อเราสามารถประหยัดพลังงานได้  ค่าใช้พลังงานต่างๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ก็จะลดลงได้ รวมถึงการลดปริมาณการใช้กระดาษภายในสำนักงาน ก็สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้
 • เพื่อ..สร้างจิตสำนึก เพื่อสร้างความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึก ตระหนักในการใช้ทรัพยากร รวมถึงแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรต่างๆ เป็นวิธีที่จะช่วยให้รู้จักการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างยั่งยืน ทั้งในชีวิตประจำวันและการใช้ทรัพยากรภายในสำนักงานได้เป็นอย่างดี
Green01

Green Procurement

(Green Procurement หรือ Green Purchasing) คือการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือหมายถึงเป็นการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ส่งผลกระทบน้อยกว่าสินค้าและบริการปกติทั่วไปที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ ไปจนถึงขั้นตอนการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน แทนการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้สินค้าและบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ  เช่น การจัดซื้อตลับหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารหรือเครื่องพิมพ์  ไม่ใช้สารประกอบปรอท ตะกั่ว โครเมียม และแคดเมียม เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์  ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสารก่อมะเร็ง    

ลดการใช้กระดาษในสำนักงานกันเถอะ

 • ตรวจสอบความถูกต้องหน้าคอมพิวเตอร์ก่อนพิมพ์ต้นฉบับ
 • จัดพิมพ์เอกสารเท่าที่จำเป็น
 • การจัดแยกกระดาษเพื่อนำไปรีไซเคิล
 • การจัดบันทึกเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF   e-Book   e-Mail หรือเว็บไซต์
 • การใช้กระดาษ 2 หน้า นำกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวกลับมาใช้ใหม่
 • การถ่ายเอกสารแบบ 2 หน้า
 • การรับเอกสารทางโทรสาร ควรใช้เอกสารที่ใช้หน้าเดียว