เตรียมความพร้อม 5ส

ตรวจความพร้อมเสมือนจริง ก่อนรับการประเมิน 5ส Green ส่วนพัสดุ

ชาวพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตรวจความพร้อมเสมือนจริง  ก่อนรับการตรวจประเมิน 5ส จากคณะกรรมการในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

เริ่มตั้งแต่เช้าของวันที่ 23 พฤษภาคม 2565  โดยคณะกรรมการ 5ส Green ส่วนพัสดุ นำโดยหัวหน้า “พี่ไก่ ปิยวัชน์ คงอินทร์” ประชุมรับทราบความก้าวหน้าและวางแผนตรวจเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรับการตรวจประเมิน 5ส จากคณะกรรมการ 5ส กลางของมหาวิทยาลัย

ประมวลภาพ