ิbanner

ส่วนพัสดุ มวล. เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์   อยู่ระหว่างการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นั้น   เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่ร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 ผ่านการพิจารณา จึงเรียนแจ้งกำหนดเวลาดำเนินการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

  • มิถุนายน – กรกฏาคม 2565   หน่วยงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec./TOR) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย
  • สิงหาคม – กันยายน 2565      หน่วยงานส่งใบขอซื้อ/จ้าง Manual  โดยมีเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง   จะมีการลงนามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566  มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
  • สิงหาคม 2565   เป็นต้นไป    ส่วนพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
  • ตุลาคม 2565   เป็นต้นไป      ผู้ขาย/ผู้รับจ้างลงนามสัญญา

รายละเอียดรายการตามหนังสือระบบ DOMS ที่ อว 75040601/1612/2565 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565