งานบริหารทั่วไปและธุรการ

ประชุมกลุ่มงานบริหารทั่วไปและธุรการ ส่วนพัสดุ

งานบริหารทั่วไปและธุรการ เปรียบเสมือนเป็นแม่บ้านที่คอยสนับสนุนงานจัดหาพัสดุและงานคลังพัสดุ รวมไปถึงงานด้านอื่นๆ ที่เป็นส่วนกลางของส่วนพัสดุ

วันที่ 6 มิถุนายน 2565  เวลา 9.00 – 10.15 น.  หัวหน้าส่วนพัสดุได้ประชุมพูดคุยและติดตามความก้าวหน้าโดยเฉพาะงานที่ได้รับมอบจากท่านอธิการบดี และจากที่ประชุมบริหาร เพื่อมิให้รายละเอียดใดตกหล่น สามารถปฏิบัติงานได้ทันตามกำหนดและบรรลุเป้าหมาย  งานใดที่ต้องขอความร่วมมืองานอื่นหรือหน่วยงานอื่น หัวหน้าส่วนพัสดุจะประสานเพื่อดำเนินการต่อไป