ขายทอดตลาด ณ อาคารบรรณสาร

ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 358 รายการ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 – 09.30 น.  ส่วนพัสดุ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 358 รายการ   ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา การขายทอดตลาดครั้งนี้ มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าประมูล จำนวน 19 ราย    มีการเสนอราคาประมูล จำนวน 26 ครั้ง และผู้เสนอราคาประมูลสูงสุดคือนางสาวปาริชาติ  พูลคูณ เสนอราคา  120,000  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

บรรยากาศในวันขายทอดตลาด