เว็บ 5ส

ส่วนพัสดุรับการตรวจประเมิน 5ส ประจำปี 2564

10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.15 – 12.00 น. ส่วนพัสดุรับการตรวจประเมิน 5ส ประจำปีงบประมาณ 2564  ผ่านระบบ Zoom ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการตรวจประเมินในลักษณะเช่นนี้ อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด อย่างไรก็ตาม การนำเสนอและการนำคณะกรรมการชมพื้นที่สำเร็จได้ด้วยดี ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมิน กลุ่มที่ 9 ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

เว็บ 5ส Green ส่วนพัสดุ :  https://dps.wu.ac.th/?page_id=7354
Powerpoint การนำเสนอ :  การตรวจประเมิน 5 ส.

ประมวลภาพบรรยากาศ