กรมบัญชีกลางมีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส-COVID 19

หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว693  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส-COVID 19
Download : หนังสือเวียน ว693