RFID

ขยายหน่วยงานใช้ระบบ RFID

วันที่ 16 ตุลาคม 2566  งานคลังพัสดุ ส่วนพัสดุประชุมร่วมกับศูนย์บริหารทรัพย์สิน

สืบเนื่องจากส่วนพัสดุพัฒนาการใช้งานระบบ RFID ในการควบคุมและตรวจนับพัสดุมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565  ปีงบประมาณ 2566 เริ่มใช้งานกับหน่วยงานนำร่องที่มีจำนวนพัสดุในครอบครองปริมาณมาก  จากการใช้งานระบบดังกล่าวทำให้ศูนย์บริหารทรัพย์สินมีความสนใจ จึงเป็นที่มาของการประชุมชี้แจงกระบวนการทำงานของระบบ RFID

ทั้งนี้จะเริ่มใช้งานระบบ RFID ภายในปี 2567 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพัสดุและการตรวจสอบพัสดุประจำปีของศูนย์บริหารทรัพย์สินต่อไป