ศึกษาดูงานพัสดุ

มหาวิทยาลัยนครพนม ศึกษาดูงานพัสดุ

วันที่ 9 ตุลาคม 2566  ส่วนพัสดุมีโอกาสต้อนรับ ดร.ปรัชญา ธงพานิช ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศและการศึกษาสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนม ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศงานพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามงานและระบบงานคลังพัสดุ