จำหน่ายทอดตลาดพัสดุคอมพิวเตอร์

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00  น.  งานคลังพัสดุ ส่วนพัสดุได้ดำเนินการจำหน่ายทอดตลาดพัสดุคอมพิวเตอร์ชำรุด จำนวน 123 รายการ  ณ อาคารวิชาการ 6   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์