งานจัดหาพัสดุ
banner

เอกสารประกอบจัดทำเรื่องขอซื้อขอจ้าง (PR) ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ไม่เกิน 100,000 บาท

แผน-ผล การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี 2564 - 2567

ติดต่อเจ้าหน้าที่งานจัดหาพัสดุ

นางสุภาวดี โชติอัคคี : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 73733 (หัวหน้างาน)
1. งานจัดจ้าง ปรับปรุงก่อสร้าง
2. งานตรวจรับพัสดุ 

นางสาวอาจินต์  วรินทรเวช : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 73792 
1. งานจัดจ้าง ปรับปรุงก่อสร้าง
2. งานตรวจรับพัสดุ 

นายณรงค์ ปิยะกาญจน์ : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 73781
1. งานจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ครุภัณฑ์การศึกษา
2. งานจัดซื้อหนังสือ วารสาร ตำรา
3. งานตรวจรับพัสดุ 

นางปราณี  จันทร์เอียด : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 73778
1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ครุภัณฑ์การศึกษา
2. งานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน  
3. งานตรวจรับพัสดุ 

นางสาวศิราณีย์ กาฬจันโท : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 73794
1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ครุภัณฑ์การศึกษา 
2. งานเช่า
3. งานตรวจรับพัสดุ 

นางวิมลรัศมิ์ สายพรหม : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 73793
1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ครุภัณฑ์การศึกษา 
2. งานตรวจรับพัสดุ 

นางศุภรัตน์  ปราโมทย์อนันต์ : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 77022
1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
2. งานเช่าและจ้างเหมาบริการ 
3. งานตรวจรับพัสดุ 

นางรัตนาพร ทศพล : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 73735
1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
2. งานระบบสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต
3. งานตรวจรับพัสดุ 

นางสาวกนกวรรณ อุ้มชู : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 73736
1. งานจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
2. งานจัดจ้างซ่อมแซม  
3. งานตรวจรับพัสดุ 

นางสาวปัทมา จันทรไพฑูรย์ : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 77026
1. งานจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  ครุภัณฑ์การศึกษา  ยาและเวชภัณฑ์
2. งานตรวจรับพัสดุ 

นางสาวสุนิสา โคจีจุล : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 73731
1. งานจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และงานจ้างเหมาบริการ
2. งานตรวจรับพัสดุ