งานจัดหาพัสดุ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง และระบบสืบค้นข้อมูล

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (พ.7 และ พ.7-1)

สืบค้นรายการ พ.7 และ พ.7-1

สืบค้นข้อมูล ตามหนังสือ ว119

แนวปฏิบัติตามหนังสือ ว119

หนังสือกรมบัญชีกลาง

ภาพประกอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามวิธีการจัดซื้อจ้าง

  1. วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท   Download
  2. วิธีเฉพาะเจาะจง (100,000 – 500,000 บาท) งานซื้อ  Download
  3. วิธีเฉพาะเจาะจง (100,000 – 500,000 บาท) งานจ้าง Download
  4. วิธีเฉพาะเจาะจง (ก) (ค) (ง)  Download
  5. วิธีคัดเลือก Download
  6. วิธี e-Market Download
  7. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  วงเงิน 500,000-5,000,000 บาท  Download
  8. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  วงเงิน 5,000,000 บาทขึ้นไป   Download

ติดต่อเจ้าหน้าที่งานจัดหาพัสดุ

นางสุภาวดี โชติอัคคี : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 73733 (หัวหน้างาน)
1. งานจัดจ้าง ปรับปรุงก่อสร้าง
2. งานตรวจรับพัสดุ 

นางสาวอาจินต์  วรินทรเวช : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 73792 
1. งานจัดจ้าง ปรับปรุงก่อสร้าง
2. งานตรวจรับพัสดุ 

นายณรงค์ ปิยะกาญจน์ : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 73781
1. งานจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ครุภัณฑ์การศึกษา
2. งานจัดซื้อหนังสือ วารสาร ตำรา
3. งานตรวจรับพัสดุ 

นางปราณี  จันทร์เอียด : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 73778
1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ครุภัณฑ์การศึกษา
2. งานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน  
3. งานตรวจรับพัสดุ 

นางสาวศิราณีย์ กาฬจันโท : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 73794
1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ครุภัณฑ์การศึกษา 
2. งานเช่า
3. งานตรวจรับพัสดุ 

นางวิมลรัศมิ์ สายพรหม : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 73793
1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ครุภัณฑ์การศึกษา 
2. งานตรวจรับพัสดุ 

นางศุภรัตน์  ปราโมทย์อนันต์ : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 77022
1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
2. งานเช่าและจ้างเหมาบริการ 
3. งานตรวจรับพัสดุ 

นางรัตนาพร ทศพล : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 73735
1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
2. งานระบบสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต
3. งานตรวจรับพัสดุ 

นางสาวกนกวรรณ อุ้มชู : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 73736
1. งานจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
2. งานจัดจ้างซ่อมแซม  
3. งานตรวจรับพัสดุ 

นางสาวปัทมา จันทรไพฑูรย์ : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 77026
1. งานจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  ครุภัณฑ์การศึกษา  ยาและเวชภัณฑ์
2. งานตรวจรับพัสดุ 

นางสาวสุนิสา โคจีจุล : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 73731
1. งานจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และงานจ้างเหมาบริการ
2. งานตรวจรับพัสดุ