หน่วยงานได้รับมอบอำนาจ

หน่วยงาน และวงเงินที่ได้รับมอบอำนาจ

คำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รักษาการแทนอธิการบดี  ตามคำสั่งที่ 1815/2566  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566  ดังนี้ 

 1. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
  วงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
 2. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
  วงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
 3. ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  วงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท ทุกหมวดรายจ่าย
 4. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วงเงินไม่เกิน 300,000.00 บาท  ทุกหมวดรายจ่าย
 5. ศูนย์สมาร์ทฟาร์มและภูมิสถาปัตย์
  วงเงินไม่เกิน 300,000.00 บาท  ทุกหมวดรายจ่าย
 6. ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
  วงเงินไม่เกิน 300,000.00 บาท  ทุกหมวดรายจ่าย
 7. ส่วนอาคารสถานที่
  วงเงินไม่เกิน 300,000.00 บาท  ทุกหมวดรายจ่าย
 8. ส่วนบริการกลาง
  วงเงินไม่เกิน 300,000.00 บาท  ทุกหมวดรายจ่าย
 9. ส่วนพัสดุ
  วงเงินไม่เกิน 300,000.00 บาท  ทุกหมวดรายจ่าย
 10. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วงเงินไม่เกิน 300,000.00 บาท  ทุกหมวดรายจ่าย
 11. สำนักวิชาพยาบาลศาสาตร์  
  วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
 12. สำนักวิชาเภสัชศาสาตร์ 
  วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
 13. สถาบันส่งเสริมการวิจ้ยและนวัตกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 
  วงเงินไม่เกิน 150,000.00 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ