แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
Download : ผลจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี