แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ภาพรวม งบลงทุนประจำปี

ความก้าวหน้า ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
(ครุภัณฑ์ งานปรับปรุงก่อสร้าง)