ม.วลัยลักษณ์ลงนามความร่วมมือภาคเอกชน นำการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายสันติ ทวีรักษากุล กรรมการบริษัท เวทส์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่าง บริษัท เวทส์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยไปสู่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ในฐานะประธานคณะกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หัวหน้าโครงการวิจัย ” การพัฒนาระบบควบคุมการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานบีบน้ำมันปาล์ม (POME) ร่วมกับกากตะกอนปาล์ม” ลงนามเป็นพยาน ที่ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร

การลงนามในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา นำองค์ความรู้จากสถาบันอุดมศึกษามาวิจัยและพัฒนาร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรม หรือนำเอาผลงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับจากการทำวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ และ SMEs โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในเชิงแข่งขันของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพสูง พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อการส่งออก และลดการนำเข้าเครื่องมือ อุปกรณ์จากต่างประเทศ อีกทั้งยังส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และ SMEs ในการประกอบธุรกิจด้วยการศึกษาวิจัย โดยการสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ทั้งระบบการผลิตอุตสาหกรรม และระบบทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) อย่างครบวงจร

โอกาสเดียวกันนี้ ยังมีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สกอ. ภาคใต้ตอนบน จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบลดความชื้นเชื้อเพลิงชีวมวลแบบต่อเนื่องด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า” โดย นายไพรวัลย์ เกิดทองมี ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับบริษัท แฟร์เวย์ โฮลดิ้ง จำกัด และ 2) โครงการวิจัยเรื่อง “การกำหนดคุณสมบัติของแอพพลิเคชันโลกเสมือนผสานโลกจริงในมุมมองเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษาแอพลิเคชันแคนวาสคิดส์” โดย อาจารย์ ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม/วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับบริษัท กราว์ฮอก สตูดิโอ จำกัด อีกด้วย

ข่าวและภาพโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

 

Facebook Comments

Check Also

ศูนย์การแพทย์ฯม.วลัยลักษณ์ ก่อสร้างคืบหน้า 90% แล้วเสร็จทันปลายปี ’62 นี้

อธิการบดี ม.วลั …

ม.วลัยลักษณ์จัดโครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” มิติสุขภาพ ฟุตบอลชายหาด ท่าศาลาคัพ THASALA BEACH SOCCER CUP 2019

เมื่อวันที่ 25 …

ผศ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ : เส้นทางความคิดและการทำงาน ในบทบาทการเป็นครูและนักวิจัยด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้

ผู้ช่วยศาสตราจา …

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ด้วยสำนักวิชาแพ …

ม.วลัยลักษณ์ลงนาม MOU โครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ฯ

ศาสตราจารย์ ดร. …