Home / ประชาสัมพันธ์ข่าวมหาวิทยาลัย / นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation ในการงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9th Shelf Life International Meeting (SLIM 2019)

นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation ในการงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9th Shelf Life International Meeting (SLIM 2019)

ดร.สุเมธี ส่งเสมอ และนางสาวปรางทิพย์ ปฤชานนท์ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และนักวิจัยในสังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย ได้นำเสนอผลงานแบบ Oral presentation ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9th Shelf Life International Meeting (SLIM 2019) ในวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562 ณ เมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารและเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร ที่จัดขึ้นโดย The Italian Scientific Group of Food Packaging (GSICA), Department of Agricultural Science of the University of Naples และ The Institute of Polymers, Composites and Biomaterials of the Italian National Research Council

โดย ดร. สุเมธี ส่งเสมอ ได้กล่าวถึงการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการครั้งนี้ว่า “ถือเป็นโอกาสที่ดีมากในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารแนวใหม่ที่ได้คิดค้นขึ้นในเวทีระดับนานาชาติ และเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารและเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร”

ส่วนนางสาวปรางทิพย์ ปฤชานนท์ ได้แสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้ว่า นับเป็นโอกาสที่ดี เนื่องจากเป็นการเข้าร่วมการนำเสนอผลงานภาคบรรยายในเวทีระดับโลกครั้งแรก และเป็นประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้ก้าวไปในอีกระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและนักวิจัยชาวต่างชาติ อีกทั้งได้รับคำแนะนำจากอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านบรรจุภัณฑ์จากทั่วโลกอีกด้วย”

การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล มาแทน และการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ PackLab, Food packaging laboratory, University of Milan


Facebook Comments

Check Also

ศูนย์การแพทย์ฯม.วลัยลักษณ์ ก่อสร้างคืบหน้า 90% แล้วเสร็จทันปลายปี ’62 นี้

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เผยโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ มีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 90 คาดแล้วเสร็จปลายปี ’62 นี้ ตั้งเป้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ชั้นนำที่ทันสมัยที่สุดของภาคใต้ตอนบน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ …

ม.วลัยลักษณ์จัดโครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” มิติสุขภาพ ฟุตบอลชายหาด ท่าศาลาคัพ THASALA BEACH SOCCER CUP 2019

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการดำเนินโครงการบริการวิชาการในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อการสอดรับวิสัยทัศน์เป็นหลักในถิ่น โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาครัฐ และเอกชน ผ่านโครงการ วลัยลักษณ์บูรณาการ …

ผศ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ : เส้นทางความคิดและการทำงาน ในบทบาทการเป็นครูและนักวิจัยด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ มีความสนใจสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้ นับตั้งแต่ศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก และเป็นอาจารย์ท่านแรกๆที่ร่วมก่อตั้งสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จนถึงปัจจุบันยังคงมีความสนใจและตั้งใจที่จะศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้ควบคู่กับการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นสถานที่บ่มเพาะความรู้ทางด้านศิลปะ …

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. …

ม.วลัยลักษณ์ลงนาม MOU โครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ฯ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ลงนามความร่วมมือกับ นายยุทธนา สุธาพร และนายรัฐรุจน์ ปิยะพงศ์ภัทร์ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัทซุปเปอร์สตาร์ …