กิจกรรม Kick off “Walailak Go Green”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.2561-2580) ของมหาวิทยาลัยฯ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข และเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก หรือ UI GreenMetric World University Ranking ดังนั้นคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว เห็นควรสร้างกระบวนการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงานของมหาวิทยาลัยฯ

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว จัดกิจกรรม Kick off “Walailak Go Green” ขึ้น ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ โถงกลาง อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่าน และพนักงานไม่น้อยกว่า ๖๐ % ของแต่ละหน่วยงาน และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ในการนี้ จะมีการประกวดเดินขบวนพาเหรดของหน่วยงานโดยให้เน้นไปที่ความเห็น Green ซึ่งจะมีคณะกรรมการให้คะแนนระหว่างการเดินขบวนและขอเชิญชวนส่งคลิปวีดิโอเข้าร่วมประกวดเพื่อนำเสนอความเป็น Green ของหน่วยงาน สำหรับการจัดส่งคลิปวีดิโอ ให้หน่วยงานอัพโหลดคลิปวีดิโอลงในเว็บไซต์ Green ของหน่วยงานและกำหนดส่งภายในวันศุกร์ ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.

หมายเหตุ : ขอให้พนักงานทุกท่านโปรดนำภาชนะสำหรับใส่เครื่องดื่มและอาหารว่างมาด้วย เพื่อลดการใช้พลาสติกและโฟม ๑๐๐ % ในวันจัดกิจกรรม (มีอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้บริการ)

Facebook Comments

Check Also

ศูนย์การแพทย์ฯม.วลัยลักษณ์ ก่อสร้างคืบหน้า 90% แล้วเสร็จทันปลายปี ’62 นี้

อธิการบดี ม.วลั …

ม.วลัยลักษณ์จัดโครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” มิติสุขภาพ ฟุตบอลชายหาด ท่าศาลาคัพ THASALA BEACH SOCCER CUP 2019

เมื่อวันที่ 25 …

ผศ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ : เส้นทางความคิดและการทำงาน ในบทบาทการเป็นครูและนักวิจัยด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้

ผู้ช่วยศาสตราจา …

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ด้วยสำนักวิชาแพ …

ม.วลัยลักษณ์ลงนาม MOU โครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ฯ

ศาสตราจารย์ ดร. …