Home / ประชาสัมพันธ์ข่าวมหาวิทยาลัย / หยุดให้บริการผู้ป่วยในและแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นการชั่วคราว

หยุดให้บริการผู้ป่วยในและแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นการชั่วคราว

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแจ้งหยุดให้บริการผู้ป่วยในและแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็นการชั่วคราว เนื่องจากอยู่ระหว่างการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการให้บริการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในระยะต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

Facebook Comments

Check Also

ศูนย์การแพทย์ฯม.วลัยลักษณ์ ก่อสร้างคืบหน้า 90% แล้วเสร็จทันปลายปี ’62 นี้

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เผยโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ มีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 90 คาดแล้วเสร็จปลายปี ’62 นี้ ตั้งเป้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ชั้นนำที่ทันสมัยที่สุดของภาคใต้ตอนบน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ …

ม.วลัยลักษณ์จัดโครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” มิติสุขภาพ ฟุตบอลชายหาด ท่าศาลาคัพ THASALA BEACH SOCCER CUP 2019

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการดำเนินโครงการบริการวิชาการในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อการสอดรับวิสัยทัศน์เป็นหลักในถิ่น โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาครัฐ และเอกชน ผ่านโครงการ วลัยลักษณ์บูรณาการ …

ผศ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ : เส้นทางความคิดและการทำงาน ในบทบาทการเป็นครูและนักวิจัยด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ มีความสนใจสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้ นับตั้งแต่ศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก และเป็นอาจารย์ท่านแรกๆที่ร่วมก่อตั้งสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จนถึงปัจจุบันยังคงมีความสนใจและตั้งใจที่จะศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้ควบคู่กับการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นสถานที่บ่มเพาะความรู้ทางด้านศิลปะ …

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. …

ม.วลัยลักษณ์ลงนาม MOU โครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ฯ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ลงนามความร่วมมือกับ นายยุทธนา สุธาพร และนายรัฐรุจน์ ปิยะพงศ์ภัทร์ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัทซุปเปอร์สตาร์ …