ม.วลัยลักษณ์จัดโครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” มิติสุขภาพ ฟุตบอลชายหาด ท่าศาลาคัพ THASALA BEACH SOCCER CUP 2019

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการดำเนินโครงการบริการวิชาการในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อการสอดรับวิสัยทัศน์เป็นหลักในถิ่น โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาครัฐ และเอกชน ผ่านโครงการ วลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” (Thasala model : Smart and smile city) มิติด้านสุขภาพ กับการจัดการจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาด ท่าศาลาคัพ THASALA BEACH SOCCER CUP 2019 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ สนามฟุตบอลชายหาดลานปาบึก บ้านในถุ้ง หมู่ 5 ตำบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยบูรณาการความร่วมมือกับ อำเภอท่าศาลา อบต.ท่าศาลา เอกชน และชุมชนบ้านในถุ้ง โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน16 ทีม

โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และนายอภินันท์ เชาวลิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี กล่าวว่า การจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดในครั้งนี้จัดเป็นครั้งแรก ร่วมกับอำเภอท่าศาลา และ อบต.ท่าศาลา เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอำเภอท่าศาลาในด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยเป็นมิติหนึ่งของการบริการวิชาการสู่ชุมชนตามเป้าหมายการดำเนินงานครอบคลุม 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านอาชีพ สุขภาพ การศึกษา ทรัพยาการและสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม โดยมีโมเดล ต้นไม้แห่งความสุข( Happy tree ) เป็นต้นแบบการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน

โดยกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในกลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไป การนำเอากีฬาฟุตบอลมาส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชน และในพื้นที่อื่นๆ ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีแล้ว ยังเป็นการป้องกันการใช้เวลาว่างของเยาวชนในทางที่ไม่ควร ตลอดจนทำให้เยาวชนในชุมชนห่างไกลยาเสพติด ซึ่งส่งผลโดยรวมต่อสุขภาพของเยาวชนและคนในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากอำเภอท่าศาลา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา สถานีตำรวจภูธรท่าศาลา สมาคมผู้ตัดสินฟุตบอลจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้นำชุมชน หมู่ที่ 5 ต.ท่าศาลา และประชาชนตำบลท่าศาลาและใกล้เคียง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คนจากทุกภาคส่วน

การจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลชายหาดครั้งแรกนี้ เป็นกิจกรรมย่อยหนึ่งในหลายๆกิจกรรมของโครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” ที่ได้ดำเนินการแล้วเพื่อส่งเสริมการอยู่ดี มีสุขของประชาชนในพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

Facebook Comments

Check Also

ศูนย์การแพทย์ฯม.วลัยลักษณ์ ก่อสร้างคืบหน้า 90% แล้วเสร็จทันปลายปี ’62 นี้

อธิการบดี ม.วลั …

ผศ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ : เส้นทางความคิดและการทำงาน ในบทบาทการเป็นครูและนักวิจัยด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้

ผู้ช่วยศาสตราจา …

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ด้วยสำนักวิชาแพ …

ม.วลัยลักษณ์ลงนาม MOU โครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ฯ

ศาสตราจารย์ ดร. …

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา เยือน ม.วลัยลักษณ์ พร้อมบรรยายพิเศษ

วันนี้ (25 กรกฏ …