Home / ประชาสัมพันธ์ข่าวมหาวิทยาลัย / ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ ได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงของการเรียนการสอน การทดลองลงสนามสอบ MMI และการทำกิจกรรมของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกเรียนและเตรียมตัวเป็นนักศึกษาแพทย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันเวลาในการจัดโครงการ
วันที่ 23-25 สิงหาคม 2562

สถานที่จัดโครงการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้
3. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 (เฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

กำหนดการรับสมัคร
บัดนี้ – 4 สิงหาคม 2562 เปิดรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://smd.wu.ac.th หรือ https://forms.gle/CttCUxanyyWgUo4M9
7 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ทางเว็บไซต์ https://smd.wu.ac.th
8-10 สิงหาคม 2562 (ชำระเงินสำหรับตัวจริง)
11-13 สิงหาคม 2562 (ชำระเงินสำหรับตัวสำรอง)

ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ชำระค่าลงทะเบียน 3,000 บาทต่อคน
โอนเข้าบัญชีในนาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บัญชีเลขที่ 828-1-14776-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา และแนบหลักฐานการชำระเงินทางอีเมล smdopenhouse63@gmail.com

หลักฐานการสมัคร (ให้แนบไฟล์ขั้นตอนสมัครลงทะเบียนออนไลน์)
ผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) (เฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ขั้นตอนการสมัคร
สามารถสมัครค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ผ่าน
https://forms.gle/CttCUxanyyWgUo4M9
หรือสแกน QR code ด่านล่าง

ด่วนรับจำนวนจำกัด 100 คนเท่านั้น

ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตัวจริงหากไม่ชำระเงินในวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ กรรมการจะพิจารณาให้ผู้ที่มีรายชื่อสำรองลำดับถัดไปมีสิทธิ์แทน

การตัดสินรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุรศักดิ์ นาควิโรจน์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร 075-672896 หรือ 075-672801-3 E-mail: surasak.na@wu.ac.th
Website : https://smd.wu.ac.th

 

Facebook Comments

Check Also

ศูนย์การแพทย์ฯม.วลัยลักษณ์ ก่อสร้างคืบหน้า 90% แล้วเสร็จทันปลายปี ’62 นี้

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เผยโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ มีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 90 คาดแล้วเสร็จปลายปี ’62 นี้ ตั้งเป้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ชั้นนำที่ทันสมัยที่สุดของภาคใต้ตอนบน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ …

ม.วลัยลักษณ์จัดโครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” มิติสุขภาพ ฟุตบอลชายหาด ท่าศาลาคัพ THASALA BEACH SOCCER CUP 2019

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการดำเนินโครงการบริการวิชาการในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อการสอดรับวิสัยทัศน์เป็นหลักในถิ่น โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาครัฐ และเอกชน ผ่านโครงการ วลัยลักษณ์บูรณาการ …

ผศ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ : เส้นทางความคิดและการทำงาน ในบทบาทการเป็นครูและนักวิจัยด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ มีความสนใจสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้ นับตั้งแต่ศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก และเป็นอาจารย์ท่านแรกๆที่ร่วมก่อตั้งสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จนถึงปัจจุบันยังคงมีความสนใจและตั้งใจที่จะศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้ควบคู่กับการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นสถานที่บ่มเพาะความรู้ทางด้านศิลปะ …

ม.วลัยลักษณ์ลงนาม MOU โครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ฯ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ลงนามความร่วมมือกับ นายยุทธนา สุธาพร และนายรัฐรุจน์ ปิยะพงศ์ภัทร์ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัทซุปเปอร์สตาร์ …

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา เยือน ม.วลัยลักษณ์ พร้อมบรรยายพิเศษ

วันนี้ (25 กรกฏาคม 2562 ) ที่ห้องตุมปัง อาคารบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ …