หนังสือเวียนเรื่อง คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงสร้างฯ

หนังสือเวียน จากกรมบัญชีกลาง
ที่ กค(กวจ) 0405.4/ว357   ลงวันที่ 25 กรกฏาคม 2562
เรื่อง คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงสร้างใกล้เคียงกันตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562
…………………………………………………………..
รายละเอียดตามไฟล์แนบ..หนังสือเวียนที่ ว357

Facebook Comments

Check Also

หนังสือเวียน เรื่องการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หนังสือเวียน กร …

หนังสือเวียนเรื่อง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบ e-GP

หนังสือเวียนที่ …

หนังสือเวียนเรื่อง ความผิดทางละเมิดที่ไม่ต้องรายงานกระทรวงการคลัง

หนังสือเวียนที่ …

การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

การกำหนดรูปแบบห …

ขอส่งกฎหมายใหม่ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขอส่งกฎหมายใหม่ …