ขอความร่วมมือตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งพนักงาน

ส่วนพัสดุขอความร่วมมือหน่วยงานตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งพนักงานโดยใช้แบบที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนี้

  1. กรณีที่เป็นพนักงานปัจจุบันให้ตรวจสอบพัสดุที่ครอบครองและส่งข้อมูลให้ผู้ดูแลพัสดุประจำหน่วยงาน รวบรวมส่งให้ส่วนพัสดุภายในวันที่ 30  กันยายน  2562
  2. กรณีพนักงานใหม่เข้าปฏิบัติงานขอให้แจ้งพนักงานใหม่ตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรด้วยและกรุณาส่งข้อมูลกลับส่วนพัสดุภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับการจัดสรรพัสดุประจำตำแหน่ง

หนังสือเวียน…บันทึกข้อความขอความร่วมมือตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่ง
(File .word)..แบบตรวจสอบรายการพัสดุประจำตัวพนักงาน
(File .pdf)….แบบตรวจสอบรายการพัสดุประจำตัวพนักงาน

Facebook Comments

Check Also

QR Code โปรแกรมการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ  DpsAsset

QR Code โปรแกรม …

แผนการจัดซื้อ/จ้างงบลงทุน (ครุภัณฑ์/งานปรับปรุงก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการงบลงทุน ( …

แบบข้อความมาตรฐานส่วนพัสดุในระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS)

ส่วนพัสดุได้จัด …

แบบใบขอซื้อขอจ้าง (PR)  Manual

แบบใบขอซื้อขอจ้ …

ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวพัสดุ

ยินดีต้อนรับ น้ …