ขอความร่วมมือตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งพนักงาน

ส่วนพัสดุขอความร่วมมือหน่วยงานตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งพนักงานโดยใช้แบบที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนี้

  1. กรณีที่เป็นพนักงานปัจจุบันให้ตรวจสอบพัสดุที่ครอบครองและส่งข้อมูลให้ผู้ดูแลพัสดุประจำหน่วยงาน รวบรวมส่งให้ส่วนพัสดุภายในวันที่ 30  กันยายน  2562
  2. กรณีพนักงานใหม่เข้าปฏิบัติงานขอให้แจ้งพนักงานใหม่ตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรด้วยและกรุณาส่งข้อมูลกลับส่วนพัสดุภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับการจัดสรรพัสดุประจำตำแหน่ง

หนังสือเวียน…บันทึกข้อความขอความร่วมมือตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่ง
(File .word)..แบบตรวจสอบรายการพัสดุประจำตัวพนักงาน
(File .pdf)….แบบตรวจสอบรายการพัสดุประจำตัวพนักงาน

Facebook Comments

Check Also

เตรียมความพร้อมเปิดใช้งานระบบ SAP

เพื่อเตรียมความ …

ระบบแจ้งโอนย้ายทรัพย์สินออนไลน์

เพื่อให้การควบค …

คู่มือการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์เลเซอร์

คู่มือการใช้งาน …

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การกำหนดขอบเขตของงาน ราคากลางพัสดุ ราคากลางงานก่อสร้างและการบริหารโครงการก่อสร้าง”

ด้วยส่วนพัสดุ จ …

คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจนับพัสดุ 

คู่มือการใช้งาน …