Home / งานคลังพัสดุ / ขอความร่วมมือตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งพนักงาน

ขอความร่วมมือตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งพนักงาน

ส่วนพัสดุขอความร่วมมือหน่วยงานตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งพนักงานโดยใช้แบบที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนี้

  1. กรณีที่เป็นพนักงานปัจจุบันให้ตรวจสอบพัสดุที่ครอบครองและส่งข้อมูลให้ผู้ดูแลพัสดุประจำหน่วยงาน รวบรวมส่งให้ส่วนพัสดุภายในวันที่ 30  กันยายน  2562
  2. กรณีพนักงานใหม่เข้าปฏิบัติงานขอให้แจ้งพนักงานใหม่ตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรด้วยและกรุณาส่งข้อมูลกลับส่วนพัสดุภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับการจัดสรรพัสดุประจำตำแหน่ง

หนังสือเวียน…บันทึกข้อความขอความร่วมมือตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่ง
(File .word)..แบบตรวจสอบรายการพัสดุประจำตัวพนักงาน
(File .pdf)….แบบตรวจสอบรายการพัสดุประจำตัวพนักงาน

Facebook Comments

Check Also

คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจนับพัสดุ 

คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจนับพัสดุ  — รายละเอียดตาม LINK :คู่มือการใช้งานระบบตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี Facebook Comments

หนังสือเวียน แนวทางการกำหนดผู้ดูแลพัสดุที่ให้บริการพัสดุส่วนกลาง

เพื่อให้การควบคุมพัสดุประจำหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 212  ส่วนพัสดุจึงขอแจ้งแนวทางการกำหนดผู้ดูแลพัสดุที่ให้บริการพัสดุส่วนกลาง ตามหนังสือเวียนที่แนบ ———————————————- File หนังสือเวียน: แนวทางการกำหนดผู้ดูแลพัสดุให้บริการพัสดุส่วนกลาง Facebook Comments

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตด้านการพัสดุ อว75040601/ว1493/2562

มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตด้านการพัสดุ ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดังนี้ 1. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 3. มาตรการป้องกันการรับสินบนสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ …

เวียนแจ้งคู่มือระบบบันทึกข้อมูลพัสดุ พ.7 และ พ.7-1 (เพิ่มเติม)

ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 57 04 06 01/ว 1104 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 ส่วนพัสดุได้เวียนแจ้งคู่มือระบบบันทึกข้อมูลพัสดุ แบบ พ.7 และ …

รหัสอาคาร ห้อง สำหรับโปรแกรมตรวจสอบพัสดุประจำปี

รหัสอาคาร ห้อง สำหรับโปรแกรมตรวจสอบพัสดุประจำปี   File : รหัสอาคาร ห้อง สำหรับการตรวจนับพัสดุ Facebook Comments