หนังสือเวียน แนวทางการกำหนดผู้ดูแลพัสดุที่ให้บริการพัสดุส่วนกลาง

เพื่อให้การควบคุมพัสดุประจำหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 212  ส่วนพัสดุจึงขอแจ้งแนวทางการกำหนดผู้ดูแลพัสดุที่ให้บริการพัสดุส่วนกลาง ตามหนังสือเวียนที่แนบ
———————————————-
File หนังสือเวียน: แนวทางการกำหนดผู้ดูแลพัสดุให้บริการพัสดุส่วนกลาง

Facebook Comments

Check Also

ขอความร่วมมือตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งพนักงาน

ส่วนพัสดุขอความ …

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตด้านการพัสดุ อว75040601/ว1493/2562

มหาวิทยาลัยได้อ …

เวียนแจ้งคู่มือระบบบันทึกข้อมูลพัสดุ พ.7 และ พ.7-1 (เพิ่มเติม)

ตามบันทึกข้อควา …

หนังสือเวียน การลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ ว3038

การลงทะเบียนเป็ …

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับการตรวจรับงานจัดซื้อ/จ้างและการควบคุมงาน พ.ศ.2561

ประกาศมหาวิทยาล …