Home / งานคลังพัสดุ / คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจนับพัสดุ 

คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจนับพัสดุ 

คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจนับพัสดุ  —
รายละเอียดตาม LINK :คู่มือการใช้งานระบบตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี

Facebook Comments

Check Also

ขอความร่วมมือตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งพนักงาน

ส่วนพัสดุขอความร่วมมือหน่วยงานตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งพนักงานโดยใช้แบบที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนี้ กรณีที่เป็นพนักงานปัจจุบันให้ตรวจสอบพัสดุที่ครอบครองและส่งข้อมูลให้ผู้ดูแลพัสดุประจำหน่วยงาน รวบรวมส่งให้ส่วนพัสดุภายในวันที่ 30  กันยายน  2562 กรณีพนักงานใหม่เข้าปฏิบัติงานขอให้แจ้งพนักงานใหม่ตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรด้วยและกรุณาส่งข้อมูลกลับส่วนพัสดุภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับการจัดสรรพัสดุประจำตำแหน่ง หนังสือเวียน…บันทึกข้อความขอความร่วมมือตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่ง (File .word)..แบบตรวจสอบรายการพัสดุประจำตัวพนักงาน (File .pdf)….แบบตรวจสอบรายการพัสดุประจำตัวพนักงาน …

รหัสอาคาร ห้อง สำหรับโปรแกรมตรวจสอบพัสดุประจำปี

รหัสอาคาร ห้อง สำหรับโปรแกรมตรวจสอบพัสดุประจำปี   File : รหัสอาคาร ห้อง สำหรับการตรวจนับพัสดุ Facebook Comments

Application ระบบตรวจนับพัสดุ

Application ระบบตรวจนับพัสดุ Facebook Comments

แจ้งสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อการบริหารงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ก่อนถึงกำหนดสิ้นปีงบประมาณในเดือนกันยายน 2562 ส่วนพัสดุขอแจ้งสิ้นสุดการรับใบขอซื้อ/จ้าง ยกเว้นโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 1. การส่งใบขอซื้อ/จ้าง (PR)  – วิธีe-bidding (วงเงิน 500,001  บาทขึ้นไป)  ภายในวันศุกร์  …

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส่วนพัสดุ ประจําปีงบประมาณ 2562

ส่วนพัสดุได้จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส่วนพัสดุขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการของส่วนพัสดุได้แสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการของส่วนพัสดุประจําปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562) ที่ผ่านมา เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาปรับปรุง การให้บริการและพัฒนาระบบงานของส่วนพัสดุให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้มากที่สุด ในการนี้ ส่วนพัสดุจึงใคร่ขอความร่วมมือท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านได้ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจได้  …