เวียนแจ้งคู่มือระบบบันทึกข้อมูลพัสดุ พ.7 และ พ.7-1 (เพิ่มเติม)

ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 57 04 06 01/ว 1104 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 ส่วนพัสดุได้เวียนแจ้งคู่มือระบบบันทึกข้อมูลพัสดุ แบบ พ.7 และ แบบ พ.7-1 ไปแล้วนั้น เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการใช้งานระบบมากขึ้น ส่วนพัสดุได้เพิ่มเมนูรายการในระบบอีก 3 เมนู พร้อมนี้ได้จัดทำคู่มือการใช้งานสำหรับเมนูเพิ่มเติมแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

file : คู่มือบันทึก พ.7 และ พ.7-1 เพิ่มเติม 3 เมนู

Facebook Comments

Check Also

หนังสือเวียน แนวทางการกำหนดผู้ดูแลพัสดุที่ให้บริการพัสดุส่วนกลาง

เพื่อให้การควบค …

ขอความร่วมมือตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งพนักงาน

ส่วนพัสดุขอความ …

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตด้านการพัสดุ อว75040601/ว1493/2562

มหาวิทยาลัยได้อ …

หนังสือเวียน การลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ ว3038

การลงทะเบียนเป็ …

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับการตรวจรับงานจัดซื้อ/จ้างและการควบคุมงาน พ.ศ.2561

ประกาศมหาวิทยาล …