ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตด้านการพัสดุ อว75040601/ว1493/2562

มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตด้านการพัสดุ ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดังนี้ 1. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 3. มาตรการป้องกันการรับสินบนสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

รายละเอียดตามประกาศ :
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศมาตรการความโปร่งใส
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Facebook Comments

Check Also

หนังสือเวียน แนวทางการกำหนดผู้ดูแลพัสดุที่ให้บริการพัสดุส่วนกลาง

เพื่อให้การควบค …

ขอความร่วมมือตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งพนักงาน

ส่วนพัสดุขอความ …

เวียนแจ้งคู่มือระบบบันทึกข้อมูลพัสดุ พ.7 และ พ.7-1 (เพิ่มเติม)

ตามบันทึกข้อควา …

หนังสือเวียน การลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ ว3038

การลงทะเบียนเป็ …

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับการตรวจรับงานจัดซื้อ/จ้างและการควบคุมงาน พ.ศ.2561

ประกาศมหาวิทยาล …