หนังสือเวียนจากคลังจังหวัด แจ้งหนังสือเวียน 2 ฉบับของกรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลัง

สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งหนังสือจำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
1. หนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลางที่ กค 0402.5/ว351  ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2562
เรื่อง การขยายเวลาเก็บรักษางบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
2. หนังสือเวียนจากกระทรวงการคลังที่ กค 0402.5/ว76  ลงวันที่ 25 กรกฏาคม 2562
เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
———————————————————-
ตามไฟล์แนบ…หนังสือเวียน นศ.003/ว940 

Facebook Comments

Check Also

หนังสือเวียนเรื่อง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบ e-GP

หนังสือเวียนที่ …

หนังสือเวียนเรื่อง ความผิดทางละเมิดที่ไม่ต้องรายงานกระทรวงการคลัง

หนังสือเวียนที่ …

การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

การกำหนดรูปแบบห …

ขอส่งกฎหมายใหม่ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขอส่งกฎหมายใหม่ …

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือเวียนที่ …