Home / หนังสือเวียนภายนอก/มติครม. / หนังสือเวียนจากคลังจังหวัด แจ้งหนังสือเวียน 2 ฉบับของกรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลัง

หนังสือเวียนจากคลังจังหวัด แจ้งหนังสือเวียน 2 ฉบับของกรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลัง

สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งหนังสือจำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
1. หนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลางที่ กค 0402.5/ว351  ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2562
เรื่อง การขยายเวลาเก็บรักษางบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
2. หนังสือเวียนจากกระทรวงการคลังที่ กค 0402.5/ว76  ลงวันที่ 25 กรกฏาคม 2562
เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
———————————————————-
ตามไฟล์แนบ…หนังสือเวียน นศ.003/ว940 

Facebook Comments

Check Also

โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ

หนังสือเวียนเรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ หนังสือที่ กค 0419.3/ว498  ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ———————————————————— FILE: หนังสือเวียนที่ กค0419.3/ว498 Facebook Comments

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือเวียนเรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ กค(กวจ)0405.3/ว476  ลงวันที่ 30 กันยายน 2562  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ ———————————————————————– FILE: หนังสือเวียนที่ กค(กวจ)0405.3/ว476 Facebook Comments

การใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง

หนังสือเวียนเรื่อง การใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กรท)0433.2/ว471  ลงวันที่ 27 กันยายน 2562  คณะกรรมการราคากลาง ———————————————————————– FILE: หนังสือเวียนที่ กค(กรท)0433.2/ว471 Facebook Comments

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

หนังสือเวียนเรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ที่ นร.0702/ว137  ลงวันที่ 26 กันยายน 2562  สำนักงบประมาณ ———————————————————————– FILE: หนังสือเวียนที่ นร.0702/ว137 Facebook Comments

แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ

หนังสือเวียนเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ที่ กค (กวจ)0405.2/ว457  ลงวันที่ 19 กันยายน 2562  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อฯ ———————————————————————– FILE: หนังสือเวียนที่ กค(กวจ) 0405.2/ว457 …