เปิดใช้งานระบบ บันทึกข้อมูล พ.7 และพ.7-1

หัวหน้าส่วนพัสดุได้พัฒนาระบบ บันทึกข้อมูล พ.7 และพ.7-1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทุกหน่วยงาน เปิดใช้งานระบบวันที่ 19 เมษายน 2562 มีเมนูการใช้งาน ดังนี้  1. แต่งตั้งกำหนด Spec./ TOR 2.รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง 3. บันทึกข้อมูลการซื้อ 4. รายงาน พ.7 5. รายงาน พ.7-1 6. สืบค้น Supplier 7. ค่าใช้จ่ายพัสดุ ทุกหน่วยงานสามารถใช้งานระบบได้ที่ 1.  Intranet–  ระบบสารสนเทศ–  งานสนับสนุนการดำเนินงาน–  ระบบบันทึกข้อมูลพ.7 และพ.7-1 2.  เว็บไซต์ส่วนพัสดุ–  ระบบสารสนเทศ–  โปรแกรมส่วนพัสดุ–  ระบบบันทึกข้อมูลพ.7 และพ.7-1

หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา 

หนังสือเวียน ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว151  ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 เรื่อง   แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา ——————————————————————— ตามไฟล์แนบ…หนังสือเวียน ที่ 0405.2/ว151

หนังสือเวียน แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน

หนังสือเวียน ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว149   ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 เรื่องแนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน ——————————————- ตามเอกสารแนบ FILE..หนังสือเวียน ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว149

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนจัดหา รอบครึ่งปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนจัดหา รอบครึ่งปีงบประมาณ 2562 ภาพรวม  งบประมาณ  1,433,382,720.00 บาท 1. หน่วยงานมีการปรับโอนเปลี่ยนแปลงงบ  700,000.00 บาท 2. อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR   24,402,008.00 บาท 3. อยู่ในกระบวนงานพัสดุ 3.1 จัดซื้อจัดจ้าง 1,428,000.00 บาท 3.2 ก่อหนี้ผูกพัน 1,383,232,689.00 บาท 3.3 เงินเหลือจ่าย 23,620,023.00 บาท รายละเอียดดังนี้  งบประมาณของรัฐบาล 1,095,133,000.00 บาท  1. หน่วยงานส่งเรื่องขอซื้อ/จ้างมายังส่วนพัสดุ   คิดเป็น 100% 2. อยู่ในกระบวนงานพัสดุ 2.1 จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว  คิดเป็น 100% 2.2 ก่อหนี้ผูกพัน 1,083,736,259.00 บาท  คิดเป็น 98.96% 2.3 เงินเหลือจ่าย 11,396,741.00 บาท  …

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนจัดหา รอบครึ่งปีงบประมาณ 2562 Read More »

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (มีนาคม 2562)

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562 ———————————————— ตามไฟล์แนบ ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม

ขอเชิญอบรมและทำความเข้าใจแนวทางการบันทึกข้อมูลของรายงานผลพ.7และพ.7-1สำหรับการประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง

ส่วนพัสดุ ขอเชิญบุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดทำเอกสารรายงานผล พ.7 และ พ.7-1 ของหน่วยงาน จำนวน 1 ท่าน  เข้าร่วมอบรมและทำความเข้าใจแนวทางการบันทึกข้อมูลของรายงานผล พ.7 และ พ.7-1 สำหรับการประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง – วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00-10.00 น. – ณ ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร – โดยแจ้งชื่อผ่านระบบ e-Office  หรือแจ้งได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 3732, 3736 –  ภายในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนมกราคม 2562)

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – เดือนมกราคม 2562 ————————————————————- รายละเอียดตามไฟล์แนบ  File..ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม