หนังสือเวียน แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน

หนังสือเวียน ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว149   ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 เรื่องแนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน ——————————————- ตามเอกสารแนบ FILE..หนังสือเวียน ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว149

หนังสือเวียน แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน Read More »

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนจัดหา รอบครึ่งปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนจัดหา รอบครึ่งปีงบประมาณ 2562 ภาพรวม  งบประมาณ  1,433,382,720.00 บาท 1. หน่วยงานมีการปรับโอนเปลี่ยนแปลงงบ  700,000.00 บาท 2. อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR   24,402,008.00 บาท 3. อยู่ในกระบวนงานพัสดุ 3.1 จัดซื้อจัดจ้าง 1,428,000.00 บาท 3.2 ก่อหนี้ผูกพัน 1,383,232,689.00 บาท 3.3 เงินเหลือจ่าย 23,620,023.00 บาท รายละเอียดดังนี้  งบประมาณของรัฐบาล 1,095,133,000.00 บาท  1. หน่วยงานส่งเรื่องขอซื้อ/จ้างมายังส่วนพัสดุ   คิดเป็น 100% 2. อยู่ในกระบวนงานพัสดุ 2.1 จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว  คิดเป็น 100% 2.2 ก่อหนี้ผูกพัน 1,083,736,259.00 บาท  คิดเป็น 98.96% 2.3 เงินเหลือจ่าย 11,396,741.00 บาท 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนจัดหา รอบครึ่งปีงบประมาณ 2562 Read More »

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (มีนาคม 2562)

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562 ———————————————— ตามไฟล์แนบ ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (มีนาคม 2562) Read More »

ขอเชิญอบรมและทำความเข้าใจแนวทางการบันทึกข้อมูลของรายงานผลพ.7และพ.7-1สำหรับการประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง

ส่วนพัสดุ ขอเชิญบุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดทำเอกสารรายงานผล พ.7 และ พ.7-1 ของหน่วยงาน จำนวน 1 ท่าน  เข้าร่วมอบรมและทำความเข้าใจแนวทางการบันทึกข้อมูลของรายงานผล พ.7 และ พ.7-1 สำหรับการประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง – วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00-10.00 น. – ณ ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร – โดยแจ้งชื่อผ่านระบบ e-Office  หรือแจ้งได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 3732, 3736 –  ภายในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562

ขอเชิญอบรมและทำความเข้าใจแนวทางการบันทึกข้อมูลของรายงานผลพ.7และพ.7-1สำหรับการประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง Read More »

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนมกราคม 2562)

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – เดือนมกราคม 2562 ————————————————————- รายละเอียดตามไฟล์แนบ  File..ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนมกราคม 2562) Read More »