ตรวจ 5s

ตรวจประเมิน Self Audit ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ประมวลภาพตรวจประเมิน Self Audit ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564    วันที่ 9 กรกฏาคม 2564